Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

 • 9.ročník od 11.5. 2020
 • 1. stupeň od 25.5. 2020
 • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Otevření školy pro žáky 9. ročníků už od 11.05.2020

Doporučujeme

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:

1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

Rozvrh 9. třídy od 11.5.2020

Den Předmět
Od – do
Předmět
Od – do
Pondělí Matematika
7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
Anglický jazyk
9:55 – 10:40
10:50 – 11:30
Úterý Český jazyk
7:55 – 9:25
Český jazyk
10:00 – 11:30
Středa Matematika
7:55 – 9:15
Matematika
10:00 – 11:30

Rozvrh bloků se může změnit

V 11:30 hod. – odchod do jídelny

2) 11:30 – 12:30 oběd ve školní jídelně 

3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě.

4) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku je od 11. května 2020 od 8:00 do 13:30 hodin.

5) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím e-mailu, telefonátu. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.

7) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

8) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 

9) Prosíme rodiče žáků 9. ročníku, aby do 7. května 2020 vyjádřili zájem o docházku do školy a na stravování prostřednictvím telefonu nebo e-mailu třídního učitele (případně školy).

Ukončení docházky je v kompetenci rodiče, až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.

10) Na všechny žákyně a žáky se těšíme!

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT)

Čestné prohlášení rodičů (nutné odevzdat při prvním vstupu dítěte do školy)

Průvodní dopis ministra

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Bližší informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019  (rok 2019, po rozkliku 2020) 

Harmonogram otevírání škol MŠMT z 30.04.2020:

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

schéma

Výuka na dálku

Doporučujeme

Informace k samostudiu žáků:

 • pro první stupeň (aktualizováno jednou týdně) v sekci Rubriky pro příslušný ročník
 • pro druhý stupeň (aktualizováno průběžně) v třídních emailech:

6. třída: nasepartabrnenec@seznam.cz
Ing. Ivana Seidlová, 792 368 996, ivana.seidlova@seznam.cz
Mgr. Petra Šípková, 604 739 006, sipkova23@seznam.cz

7. třída: 6.brnenec@seznam.cz
Mgr. Šárka Dirrová, 606 669 599, sarkadirrova@seznam.cz

8. třída: andilcizesedmicky@seznam.cz
Mgr. Aneta Moravcová, 777 192 115, kocenka@tiscali.cz

9. třída: sestacibrnenec2016@seznam.cz
Ing. Andrea Dvořáková, 736 253 732, andrea.l@centrum.cz

POEZIE v podání žáků 2. stupně

Kategorie 6. a 7. třída

 1. místo: Veronika Taberyová
 2. místo: Karolína Přichystalová
 3. místo: Aleš Adámek, Čermáková Martina

Čestné uznání: Radim Martinek, Ondřej Prášek

Kategorie žáků 8. a 9. třída

 1. místo: Tereza Stupková
 2. místo: Adéla Juránková
 3. místo: Nela Stupenová

Čestné uznání: Karolína Oujezdská

Mgr. Aneta Moravcová

Zemědělská olympiáda

Letos poprvé se naši žáci se zájmem o zemědělskou problematiku zúčastnili soutěže nazvané Zemědělská olympiáda, kterou pořádala Soukromá střední zemědělská škola s.r.o. Pozďatín. Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. ročníku a probíhala formou online, kdy žáci doma vyplňovali testy zahrnující celkem 4 okruhy: obilniny, dojný skot, kyslík a ekonomika podniku.

Zúčastněných bylo celkem 125 a všichni naši žáci se umístili v první třetině výsledkové listiny- 22.-23. místo P. Janků (9. třída), 30.-32. místo J. Hájek (9.ročník) a 41. místo K. Oujezdská (8. ročník).

Gratulujeme k báječnému umístění!

Ing. Andrea Dvořáková