ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Dne 1.9.2016 zahájilo na ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová svoji činnost Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby zabezpečuje výchovný poradce, metodik prevence a pedagog pro I. stupeň. Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště na ZŠ Brněnec bude poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní cíle činnosti ŠPP: Cílem práce tohoto pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:
a) zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
b) zlepšení sociálního klimatu školy
c) práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
d) vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
e) zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
f) řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
g) posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
h) posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
i) poskytování základních služeb kariérového poradenství
j) prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Organizace ŠPP:

Vedoucí ŠPP:
Mgr. Šárka Dirrová
výchovná poradkyně,
sarkadirrova@seznam.cz, tel. 606 669 599

Členové ŠPP:
Mgr. Adéla Linhartová
 
školní metodik prevence,
linadela@seznam.cz, 

Mgr. Ludmila Portlová
lidush.p@seznam.cz, 

Mgr. Kristýna Vrobelová
vrobusa@gmail.com


CO BYCHOM MĚLI ZVÁŽIT PŘED VOLBOU STUDIJNÍHO OBORU:

Odkaz číslo: 1

Odkaz číslo: 2

Odkaz číslo: 3

INFORMACE K ORGANIZACI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

přijímací řízení 2022

Prijimaci_rizeni_2021_22


Užitečné odkazy – prevence

PREVENCE ŠIKANY

  www.sikana.org

 • sdružení, které se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci
  tohoto závažného celospolečenského problému

 http://www.minimalizacesikany.cz/

 • komplexní program pro školy, který školám pomáhá snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi

www.sikana.cz

 • občanské sdružení proti šikaně

BEZPEČNÝ INTERNET, BEZPEČÍ NA INTERNETU

 https://www.e-bezpeci.cz/

 • celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu

www.bezpecnyinternet.cz

 • projekt zaměřený na rizika používání internetu a na způsoby, jak se jim úspěšně bránit

www.saferinternet.cz

 • užitečné informace pro uživatele internetu

www.internethelpline.cz

 • pomoc dětským obětem internetové kriminality

www.horkalinka.cz

 •  komplexní poradenství při problémech v online světě

PREVENCE KOUŘENÍ

www.stopkoureni.cz

 •  online poradna a pomoc při odvykání kouření 

Národní linka pro odvykání kouření

 •  národní linka pro odvykání kouření

                                                                             

PREVENCE ZÁVISLOSTI NA DROGÁCH

http://www.odrogach.cz/rodice/prevence-v-rodine

 • prevence užívání návykových látek

www.drogy-info.cz

 •  národní linka pro odvykání nelegálních drog

www.drogy.net

 • portál o drogách, alkoholu, nikotinu a jiných závislostech

www.odrogach.cz

 • portál pro učitele

PREVENCE ZÁVISLOSTI NA ALKOHOLU

http://adiktologie.cz/

 • centrum pro výzkum závislostí

www.pobavme-se-o-alkoholu.cz

 • problematika alkoholu a závislosti na něm

http://www.sananim.cz/

 •  komplexní systém léčby závislostí

PROBLEMATIKA INKLUZE

https://www.inkluzivniskola.cz/

 • problematika inkluze ve školách

RASOVÁ TEMATIKA, MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

http://www.czechkid.cz/

 • komplexní nástroj pro zavedení multikulturní výchovy (MKV) do škol

 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

 http://www.anabell.cz/

 •  komplexní služby v oblasti problematiky s poruchami příjmu potravy

http://www.healthyandfree.cz/

 • informace nejen o preventivním programu ProYouth
 • praktické rady při problémech s poruchami příjmu potravy

  http://www.pppinfo.cz/

 • informační portál o poruchách příjmu potravy

KOMPLEXNÍ PROBLEMATIKA

www.linkabezpeci.cz

 • bezplatná tel. linka z celé ČR

http://linkaztracenedite.cz/

 • bezplatná tel. linka, která se zabývá problematikou ohrožených dětí

http://www.spolecnekbezpeci.cz/

 • občanské sdružení, jehož cílem je ochrana komunit před projevy protiprávního jednání

https://iporadna.cz/

 • komplexní poradenství a pomoc v tíživé situaci

http://www.ospod.cz/

 •  informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dítěte

PREVENCE – KOMPLEXNÍ ODKAZY

www.prevence-info.cz

 • celostátní informační portál prevence RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

www.prevcentrum.cz

 • Centrum primární prevence

www.msmt.cz/socialni-programy/prevence

 • prevence na stránkách MŠMT

http://www.casmp.cz/

 • česká asociace metodiků prevence

PREVENCE V OBLASTI SVITAVSKA A PARDUBICKÉHO KRAJE

https://www.svpsy.cz/

 •  školské zařízení, které nabízí poradenskou, výchovnou a psychologickou podporu a pomoc dětem, dospívajícím, rodinám a školám

 https://pestalozzi.cz/

 • nestátní nezisková organizace, která poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým nebo znevýhodněným skupinám

  https://www.osbonanza.cz/

 • Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám

 Nejbližší pedagogicko – psychologické poradny

Pedagogicko – psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 296
mobil: 776 611 695
e-mail: info@pppuo.cz
www.pppuo.cz

Organizační útvar Svitavy:
Riegrova 2063 (u koupaliště)
568 02 Svitavy
Telefon: 461 532 486, 775 575 480, 775 575 481
Mail: info-svitavy@pppuo.cz

Elokované pracoviště:
Dukelská 1310/57
569 21 Moravská Třebová
Telefon: 775 575 483

Pedagogicko – psychologická poradna Vyškov, pracoviště Boskovice

Štefánikova 1142/2
680 01 Boskovice
Tel.: 516 454 178 nebo 721 754 139
www.pppvy.cz