ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Dne 1.9.2016 zahájilo na ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová svoji činnost Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby zabezpečuje výchovný poradce, metodik prevence a pedagog pro I. stupeň. Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště na ZŠ Brněnec bude poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní cíle činnosti ŠPP: Cílem práce tohoto pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:
a) zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
b) zlepšení sociálního klimatu školy
c) práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
d) vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
e) zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
f) řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
g) posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
h) posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
i) poskytování základních služeb kariérového poradenství
j) prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Organizace ŠPP:

Vedoucí ŠPP:
Mgr. Šárka Dirrová
výchovná poradkyně
sarkadirrova@seznam.cz, tel. 606 669 599

Členové ŠPP:
Mgr. Adéla Linhartová
 
školní metodik prevence
linadela@seznam.cz, 

Mgr. Kristýna Vrobelová
speciální pedagog
vrobusa@gmail.com


Pedagogicko-psychologické poradny v nejbližším okolí


Preventivní program