ŠPP

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Popis k prezentacím:

  1. V této prezentaci najdete termíny a základní informace týkající se přijímacího řízení na SŠ:
  2. Z prezentace je možné si udělat obrázek o množství studentů neúspěšných u maturity na jaře 2019:
  3. Prezentace seznamuje s obory. keré jsou v Pardubickém kraji podporovány stipendii:
  4. Přijímací řízení – duben 2020 

1 – Prijimaci_rizeni_2019_20

2- Vysledky_MZ_2019

3 – Stipendia_19

4- přijímací řízení 2020

Nabídka informačního a poradenského střediska při úřadu práce (IPS):Dne 1.9.2016 zahájilo na ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová svoji činnost Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby zabezpečuje výchovný poradce, metodik prevence a pedagog pro I. stupeň. Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště na ZŠ Brněnec bude poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní cíle činnosti ŠPP: Cílem práce tohoto pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:
a) zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
b) zlepšení sociálního klimatu školy
c) práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
d) vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
e) zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
f) řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
g) posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
h) posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
i) poskytování základních služeb kariérového poradenství
j) prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Organizace ŠPP:

Vedoucí ŠPP:
Mgr. Šárka Dirrová
výchovná poradkyně,
sarkadirrova@seznam.cz, tel. 606 669 599

Členové ŠPP:
Ing. Andrea Dvořáková
 
školní metodik prevence,
andrea.l@centrum.cz, tel. 736 253 732

Mgr. Ludmila Dobešová
pedagog pro I. stupeň,
lidus.ka@seznam.cz, tel. 737 373 927