O škole, kontakty

Základní škola Brněnec
příspěvková organizace
Brněnec – Moravská Chrastová 100

569 04 Brněnec
IČO: 75016338
ID datové schránky: ssxgig4

Ředitelka: Mgr. Lenka Kašparová

Přehled a portfolio Základní školy Brněnec

Telefony:
ředitelka školy:461 523 126, 733 106 602
sborovna: 461 523 840
Brněnec 28: 461 523 286

E-maily:
Základní škola Brněnec: Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka – reditelna@zsbrnenec.cz
Základní škola Brněnec: Mgr. Jana Teplá, zástupkyně – zastupkyne-zsbrnenec@seznam.cz
Brněnec 28 – zs28@zsbrnenec.cz

Na mapě: Pod tímto odkazem

Školní jídelna
Moravská Chrastová 39: 461 523 134
Odhlašování obědů: 608 638 834 – Jitka Kučírková
mail: jidelna@zsbrnenec.cz

Účetní
Moravská Chrastová 100: 604 454 310
mail: martin.zaruba@brnenec.cz

Zřizovatel školy:
Obec Brněnec
Starosta: Mgr. Blahoslav Kašpar
Adresa: Brněnec 77, 569 04
Telefon: 461 523 810                                                                                                                         mail: starosta@brnenec.cz

Projekt šablony – Rozvoj ZŠ Brněnec

Video o škole – informace, akce školy

https://youtu.be/MmUfSrCt2jw
 

Charakteristika školy

Základní škola sdružuje

ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO 002 506 751                                                                                         Místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb:
1. Brněnec – Moravská Chrastová 100, 569 04 Brněnec
2. Brněnec 28, 569 04 Brněnec

ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO 117 800 333
Místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb:
569 04 Brněnec 28

ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO 002 890 305
Místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb:
Moravská Chrastová 39, 569 04 Brněnec

Činnost těchto zařízení vykonává:
Základní škola Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Identifikátor právnické osoby: 650 052 366
IČO: 75 016 338
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa: Moravská Chrastová 100, 569 04 Brněnec

Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání:
79-01-C Základní vzdělání
1. 79-01-C/001 Základní škola – studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs.
Základní škola je plně organizovaná s vymezenou spádovou oblastí. Spádovými obcemi jsou: Rozhraní, Rudná, Želivsko, Chrastavec, Študlov a část obce Bělá nad Svitavou. Dopravně dostupná. Není kapacitně vytížená.

______________________________________________________________
Podmínky školy

Podmínky školy prostorové

Škola má tři budovy :

  • hlavní budovu v Moravské Chrastové 100,
  • druhou budovu v Brněnci 28, kde jsou první tři třídy 1. stupně
    ZŠ a 2 oddělení školní družiny a školní hřiště
  • školní jídelnu v Moravské Chrastové 39

V budově v Moravské Chrastové 100 jsou umístěny kmenové třídy pro IV. – IX. ročník, učebna výpočetní techniky, interaktivní učebna, jazyková učebna, školní dílna, nová školní kuchyňka a tělocvična. Školní dílny jsou nově vybaveny pracovními stoly, svěráky, nářadím, keramickou tabulí s dataprojektorem a notebookem.

Tělocvična, která je z hlediska velikosti nevyhovující, prošla rekonstrukcí a je v plánu obce Brněnec postavit tělocvičnu novou, s odpovídajícími parametry jak herními, tak i prostorovými.

V budově se dále nachází ředitelna, sborovna a tematické kabinety, které byly opatřeny novými stojany na pomůcky, jež se každoročně doplňují.
Budova ZŠ 100 je opatřena protihlukovými, vícekomorovými plastovými okny a je vytápěna kotelnou na štěpky.

Ve vzdálenosti 500 m od hlavní budovy je travnaté školní hřiště na fotbal, venkovní aktivity a hry. U budovy ZŠ 28 je moderní multifunkční hřiště, které je využíváno pro potřeby výuky, pro činnosti školní družiny, zájmové kroužky, mimoškolní aktivity a je přístupné pro žáky mateřské školy, která s hřištěm přímo sousedí.

V budově Brněnec 28 jsou umístěny kmenové třídy I., II. a III. ročníku ZŠ. Dále tu nalezneme dvě herny školní družiny a v těsné blízkosti školy pak zahradu s pískovištěm, lavičkami, houpačkami a pergolou. Tyto prvky jsou již nevyhovující a budou postupně nahrazovány jinými. Zahrada slouží především školní družině, nabízí nejen prostor pro aktivní vyžití dětí, ale i pro relaxaci.

Budova Brněnec 28 prošla celkovou rekonstrukcí, byla opatřena novým pláštěm se zateplením včetně střechy. Je osazena plastovými vícekomorovými okny a dveřmi. V letošním roce byly v této budově zrekonstruovány toalety pro chlapce a dívky. Byly postaveny nové dělící stěny a sádrokartonové příčky. Nainstalováno bylo rovněž nové led osvětlení, zrcadla, zásobníky na toaletní papír a papírové ručníky. Dále byla zbudována technická místnost s příslušným vybavením. Vše je nově obloženo obklady a dlažbou. Rekonstrukce byla provedena místní firmou Stavitelství Tomáš Bartelt.

Moderně vybavená školní kuchyně spolu s jídelnou poskytuje stravování pro žáky a učitele školy, pro cizí strávníky z místní obce i okolních vesnic. Letos byl obcí Brněnec zakoupen nový plynový konvektomat LAINOX, který slouží ke kvalitní a zdravé přípravě jídel.

materiální

Vybavení základní školy tvoří nejen stále se rozšiřující zásoba didaktických pomůcek a učebních textů, ale také dobré technické zázemí, tvořené kopírovacími zařízeními, tiskárnami, scannerem, novými počítači, tablety atd. Stejně jako v předchozích letech se opět rozšířil knižní fond školní knihovny.

V hlavní budově školy se nacházejí počítačové učebny s přístupem na internet. Ve třech učebnách a jedné kmenové třídě je umístěna interaktivní tabule s notebookem a dataprojektorem. V kmenových třídách jsou pak pro potřeby výuky k dispozici dataprojektory s promítacími plochami.

Školní družina má v budově 28 k dispozici dva počítače a interaktivní tabuli s notebookem a dataprojektorem, která slouží i kmenovým třídám.

Počítačem, multifunkční tiskárnou a internetem je vybavena také školní jídelna.

hygienické

V budově ZŠ 100 jsou již všechny toalety pro žáky nové, s moderním vybavením a designem. V budově ZŠ 28 jsou v přízemí zrekonstruovány toalety pro chlapce a dívky a zbývají zmodernizovat toalety v 1. patře této budovy a v budově školní jídelny.

Ve všech budovách základní školy je k dispozici studená i teplá voda. V kmenových i odborných učebnách je umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. Školní družina může využívat také nápojové zařízení s pitnou vodou.

Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům

• výuka jazyků: angličtina, němčina, ruština
• možnosti využití počítačů: ve výuce informatiky i v dalších předmětech a podle zájmu žáků i po vyučování
• možnost využití stále se rozšiřující nabídky titulů školní knihovny
• sportovní aktivity: kurz plavání 3. a 4. ročník, kurz plavání pro 1. a 2. ročník, kurz lyžování, sportovní soutěže, mimoškolní aktivity, volnočasové aktivity (kroužky)
• organizace volného času žáků – možnost pracovat na počítačích v rámci zájmu o informatiku, práce s vybranými žáky v rámci procvičování a zdokonalování angličtiny, přírodovědné aktivity, pohybové hry a sportovní hry, hasičský kroužek, výtvarné aktivity
• doučování podle potřeb žáků
• organizace kulturních programů: divadla, výchovné koncerty, výstavy
• vycházky, exkurze, školní výlety
• projektové dny, vypracování projektů žáky
• zaměření školy na dopravu a bezpečnost (projekty ve spolupráci s Policií ČR, Hasičským sborem, Zdravotnickou záchrannou službou, Celní správou a BESIPem)
• kariérové poradenství – pravidelná účast školy na Technohrátkách Pardubického kraje, Zdravohrátky

Historie školy

Brněnec najdete na jižní části bývalého okresu Svitavy, na silnici č. 43 vedoucí ze Svitav do Brna. Obec vznikla na stezce, která vedla v době Velkomoravské říše od Litomyšle k Letovicím. Při této stezce vzniká i sousední Bělá a spolu s Brněncem byly obě obce připojeny k novému panství svojanovskému s názvem Německá Bělá.

K osamostatnění Brněnce napomohlo zřízení vlastní školy. Před koncem 18. století nelze hovořit o nějakém soustavném vzdělávání venkovské mládeže. Děti z bohatých rodin se učili základům čtení, psaní a hlavně náboženství na nejbližší faře, v klášterech nebo městských školách.

Po vydání Školního řádu Marií Terezií v r. 1774 byla v Bělé zřízena triviální škola, ale docházka do školy byla pro děti z Brněnce obtížná, proto Brněnečtí žádali zřízení vlastní školy. Ta byla otevřena 13. 9. 1873. To byl důležitý krok k odtržení Brněnce od Bělé.

S rozvíjejícím se průmyslem přibývalo v Brněnci obyvatel, proto byla postavena nová školní budova se dvěma učebnami a tělocvičnou. Vyučovacím jazykem byla němčina. Mateřština byla jen nepovinným předmětem. 25. 9. 1910 se podařilo otevřít soukromou jednotřídní českou školu Ústřední matice školské. Hned první rok měla 64 žáků. V roce 1912 dostala škola statut veřejnosti a od školního roku 1913/14 se stala dvojtřídní. 1. 10. 1938 je Brněnec připojen k říši. Česká obecná škola byla zrušena a děti převedeny do školy německé. V roce 1960 došlo ke spojení se školou v Moravské Chrastové. Tady se začíná psát novodobá historie školy.
Historie školy v Moravské Chrastové

31. 1. 1873 byla v Moravské Chrastové slavnostně otevřena jednotřídka. Nastoupilo sem 45 žáků z Moravské Chrastové a z Chrastové Lhoty. V roce 1884 byla otevřena druhá třída. Když se počet žáků zvýšil na 199, byla povolena třetí třída.

18. 7. 1900 byl slavnostně položen základní kámen ke stavbě nové školy. 7. 8. 1901 byla zkolaudována a 25. 8. 1901 vysvěcena. Byla to škola německá. Vlastní české školy se rodiče dočkali teprve po 1. světové válce. Byla otevřena 1. 2. 1919. Obecná škola nemohla už plnit požadavek potřebného vyššího vzdělání. Po mnoha jednáních byla povolena menšinová měšťanská škola. Vyučování bylo zahájeno 16. 9. 1919. Na počátku školního roku 1921/22 došlo ke sloučení obecné a měšťanské školy. Po mnichovské zradě 10. 10. 1938 obsadily německé jednotky Moravskou Chrastovou. Měšťanská škola byla přeložena do Vítějevsi.

Měšťanská škola byla opět otevřena v roce 1945. V roce byla škola přejmenována na střední. Od roku 1951 do 1958 konali žáci posledních ročníků závěrečné zkoušky. Od roku 1953 do 1960 byla školní docházka zkrácena na 8 let. V roce 1953 byla škola přejmenována na osmiletou, a v roce 1960 na devítiletou. V roce 1959/60 byla na budově provedena generální oprava a postavena polytechnická dílna. Ve školním roce 1960/61 byla chrastovská škola sloučena s obecnou školou v Brněnci a byli k ní přičleněni žáci ze Želivska.