Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

  • 9.ročník od 11.5. 2020
  • 1. stupeň od 25.5. 2020
  • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Výuka na dálku, 1. třída, 15.6.2020

Mgr. Lenka Karlíková

– poslední zadané učivo
– vypracuj do 25. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – opakování a procvičování čtení slov složitější stavby
                      – čtení delších textů
                      – zvyšování plynulosti čtení
                     – prvky výrazného čtení
                      – str. 100, 101, 102, 103, 104
                      – každý den přečti jednu stranu
                      – v posledním týdnu šk. roku si vybírej texty ke čtení dle vlastní volby
                      – učivo probráno, již pouze procvičuj

PS K SLABIKÁŘI – str. 63, seznámení s posledními písmeny Q, W, X
                                – předchozí chybějící strany nevyplňuj
                                – str. 64, křížovka pouze pro zájemce
                               – přinést do školy k odevzdání

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 22, 23, 24, 25, 26, 27
                     – psaní slov s ď, ť, ň, slova s dě, tě, ně, slova s di, dy, ti, ty, ni, ny
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát
                     – písanku si ponecháš a o prázdninách můžeš doplňovat chybějící strany, pokud budeš chtít

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 21, 22, 23, 24, 25
                               – ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY V OBORU ČÍSEL DO 20   
                               – GEOMETRIE – narýsuj podle pravítka čtverce, obdélníky, trojúhelníky 
                               – vyplněné přineseš ke kontrole dne 25. 6.

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 64
         – můžeš si ponechat doma na prázdniny k procvičování

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – Ája jde do divadla
                                                                     – Ája mezi kamarády
            – str. 64, 65
            – přinést 25.6. do školy

Pokud máte sběr bylin, pomerančové kůry, zvážené a podepsané doručte do školy do 18. 6. 2020.

Dne 25. 6. 2020 (čtvrtek) v 7.30 – 8.00 hod. nebo 11. 30 – 12. 30 hod. proběhne předání vysvědčení žákům, kteří se vzdělávají na dálku.

 Přinést:
– igelitovou tašku na výkresy
– ŽK, podepsaná od rodičů na poslední straně
– učebnici MATEMATIKY 4/A
– pracovní učebnici PRVOUKY
– PS K SLABIKÁŘI

Odnést:
– kufřík, přezůvky, výkresy

29. 6. a 30. 6. 2020 bude ředitelské volno.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Výuka na dálku, 1. třída, 8.6.2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky
                      – str. 95, 96, 97, 98, 99

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 17, 18, 19, 20, 21
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 16, 17, 18, 19, 20
                               – ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY V OBORU ČÍSEL DO 20    

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 63

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA
 téma  – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – MÍSTO, KDE ŽIJEME
                                                                     – NA VÝLETĚ
            – str. 62, 63

Výuka na dálku, 1. třída, 1.6.2020

Mgr. Lenka KarlíkováN

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky bě, pě, vě
                    – str. 92, 93, 94

PS K SLABIKÁŘI – str. 51

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 13, 14, 15, 16
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 14, 15
                               – procvičování sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20        

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 62

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – ORIENTACE V ČASE – OPAKOVÁNÍ
            – str. 61

Výuka na dálku, 1. třída, 25.5.2020

Mgr. Lenka Karlíková

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni
                      – str. 89, 90, 91

PS K SLABIKÁŘI – str. 50

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 10, 11, 12
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 11, 12, 13
                               – procvičování sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20        

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 61

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – KOLIK JE HODIN?
            – str. 60

Podle pokynů rodičů a pomocí obrázků vyznačuj čas na ručičkových hodinách.

Informace o výuce pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) od 25.5. 2020

Doporučujeme

Denně se bude vyučovat 3 hodiny. Jednotlivé předměty budou žákům sdělovány denně třídním učitelem. Následně po skupinách budou žáci odváděni do školní jídelny. Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna v nejnutnějších případech pro 1. – 3. ročník.

Začátek a konec výuky:

1. třída 8:00 – 10:45

2. třída 8:00 – 10:45

3. třída 8:00 – 10:45

4. třída 7:55 – 10:30

5. třída 7:55 – 10:30

Výuka na dálku, 1. třída, 18.5.2020

Mgr. Lenka Karlíková, karliklena@seznam.cz

NOVÉ UČIVO – 17. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni
                      – str. 86, 87, 88

PS K SLABIKÁŘI – str. 49

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 7 – 9
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 8, 10
                             – procvičování sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 
                       -GEOMETRIE – narýsuj čtverce, obdélníky, trojúhelníky
                               – str. 9

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 60

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – ÁJA SE UČÍ POZNÁVAT HODINY
            – str. 59

 V kolik hodin začíná škola? Říkejte, co jste dělali včera, např. ve dvanáct hodin – v poledne, ve tři hodiny odpoledne…Naučte se říkanku z učebnice a pokuste se uhodnout, jaký čas ukazují Ájiny hodiny.

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

Doporučujeme

1) Podmínky nástupu do školy:

  • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
  • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Výuka na dálku, 1. třída, 11.5.2020

Mgr. Lenka Karlíková

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – procvičování hlásky a písmene G, g
                      – str. 83
                      – slova s ď, ť, ň
                      – str. 84 – 85
PS K SLABIKÁŘI – str. 48

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 4 – 6
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 6 -7
                             – procvičování nového učiva
– NOVÉ UČIVO – sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20
                            – pomůcky – fazole, těstoviny, počítadlo, názorné tabulky s počty na poslední straně učebnice, papírové peníze               

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 59

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – DNY V TÝDNU
            – str. 58

Hrajte hru. Ptejte se rodičů, sourozenců, např.: ,, Který je druhý den v týdnu? Který den bude zítra?“