Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

 • 9.ročník od 11.5. 2020
 • 1. stupeň od 25.5. 2020
 • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Informace k nástupu žáků 2. stupně (6. – 8. ročníku)

Informace k nástupu žáků 2. stupně (6. – 8. ročníku) do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová
k 8.6. 2020

1) Podmínky nástupu do školy:

 • Do 2.6. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
 • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy, u třídního učitele nebo k vyzvednutí ve škole po dohodě od 8:00 do 12:00.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5-2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Vyučování bude probíhat ve výukových blocích. Dny, čas a rozvrh předmětů bude upřesněn 5.6. na webových stránkách školy.

10) Tělesná výchova nebude realizována.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 2.6.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5-2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

čestné prohlášení

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

Doporučujeme

1) Podmínky nástupu do školy:

 • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
 • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhovuje žádosti o přijetí k zákl. vzdělávání v Základní škole Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy.

Seznam uchazečů – registrační číslo                     Výsledek řízení

1)        06/2020                                                                     přijata
2)        07/2020                                                                     přijata
3)        08/2020                                                                     přijat
4)        09/2020                                                                     přijat
5)        10/2020                                                                     přijat
6)        11/2020                                                                     přijat
7)        12/2020                                                                     přijat
8)        13/2020                                                                     přijata
9)        14/2020                                                                     přijat
10)      15/2020                                                                     přijat
11)      17/2020                                                                     přijat
12)      18/2020                                                                     přijata
13)      19/2020                                                                     přijata
14)      20/2020                                                                     přijat
15)      21/2020                                                                     přijata
16)      22/2020                                                                     přijata
17)      23/2020                                                                     přijata
18)      24/2020                                                                     přijata
19)      25/2020                                                                     přijata
20)      26/2020                                                                     přijata

Vyvěšeno 30. dubna 2020

                                                   Mgr. Lenka Kašparová,  ředitelka školy

Zápisy do škol bez dětí

Základní školy musí v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí, což v souvislosti s karanténou nařídilo ve svém opatření ministerstvo zdravotnictví a pravidla určilo ministerstvo školství.

Zápisy se konají podle plánovaného harmonogramu od 1. dubna do 30. dubna 2020. Zákonný zástupce může využít datovou schránku, e – mail či poštu.

Dne 7. 4. 2020 proběhl zápis k povinné školní docházce v ZŠ Brněnec v souladu s právními předpisy a za přísných hygienických opatření.

Pokud se rodič do školy dostavil osobně, poslali pedagogové dítěti balíček, který obsahoval drobné dárečky, omalovánky, puzzle, pastelky, stojánek na tužky, ruční výrobky. Nedílnou součástí balíčku byl Upomínkový list na zápis do 1. třídy naší školy, s přáním radostného učení, úspěchů a nových zážitků s kamarády.

Rodiče dětí, kteří se na zápis osobně nedostavili, převezmou dárkový balíček v září. 

Na naše prvňáčky se v září moc těšíme!

Kolektiv učitelů ZŠ Brněnec

Výuka na dálku, 1. třída, 6.4.2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – procvičování hlásky a písmene Ž, ž
                      – nové písmeno Ř, ř
                      -str. 65 – 68

PS K SLABIKÁŘI – str. 38 – 39

PÍSANKA 3 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 26 – 28
                     – procvičuj opis a přepis slov, přepis krátkých vět

MATEMATIKA

UČEBNICE 3. DÍL – opakování učiva – LITR
                                 – str. 26 -27  
                       – nové učivo, úvod – KILOGRAM
                                   – str. 28
                                 – hrajte si na obchod, zvažte jablka, mouku, brambory, látku…

PZ1  – procvičování  učiva
         – vypočítej vše po sloupeček č. 51

PRVOUKA

          – téma – SVÁTKY JARA
          – str. 51

Nachystej si kraslici. Vyzdob ji temperovými barvami. Potom ji s pomocí rodičů obal v krupici. Nauč se nějakou velikonoční říkanku.

Děkuji  všem rodičům za spolupráci. 

Výuka na dálku, 4. třída, 6.4.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Matematika II, strana 32, cvičení 14, 15 – pouze výpočet a odpověď na papír

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Ahojky moji milí čtvrťáčci,

Na tento týden Vám posílám pracovní listy pro opakování učiva, které jsme spolu probírali ještě ve škole. Pracovní listy si vyplňte a poproste rodiče, aby mně zaslali opět zpět pro kontrolu.

Děkuji moc a ozývejte se mi, tak jako doposud 🙂

ČESKÝ JAZYK – ČTENÍ

Vypracujte přiložené pracovní listy a pošlete mi zpět, děkuji 🙂

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Velikonočního zajíčka už vytvořeného máme :-), ale stále máme před sebou Velikonoce 🙂 Budu moc ráda, když pomůžete mamince s barvením vajíček, na Vaše výtvory se opět mooooc těším, takže budu opět moc ráda za Vaše fotky 🙂

No a komu se bude chtít a bude mít samozřejmě materiál a možnosti, může si vyrobit krásnou velikonoční ovečku 🙂 Už se těším na fotečky 🙂

Návod zde: https://cz.pinterest.com/pin/815714551236922824/

Kuličku z vlny jsme už společně ve škole vytvářeli, takže myslím, že to bude jen radost 🙂

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečíst z učebnice strana 48-49-50

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Zápis do sešitu přírodovědy:

Srnec obecný

 • V zimě hledá potravu u krmelců
 • Samec = srnec, samice = srna
 • Býložravec = VYSVĚTLI
 • Přežvýkavec = VYSVĚTLI
 • Sudokopytník = VYSVĚTLI
 • Výborný sluch a zrak
 • Srnec má parůžky – na podzim je shazuje, na jaře vyrůstají nové
 • Srna – v květnu srnčata, živí je mateřským mlékem
 • Lovná zvěř – VYSVĚTLI PROČ SE STŘÍLÍ

Co nesmíme udělat, když na jaře najdeme v lese malé srnče? – ODPOVĚZ PÍSEMNĚ DO SEŠITU

Nakresli si pod zápis paroží a část nohy srnce (uč. Str. 49)

Hraboš polní

 • Žije v polích, na lukách a při okraji lesů
 • Živí se rostlinami
 • Hlodavec – VYSVĚTLI
 • Většinou přemnožení =) způsobují škody zemědělců
 • Loví je dravci – např. káně lesní, poštolka obecná

Nakresli si pod zápis hraboše (uč str. 50)

VLASTIVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si v uč. Str. 30 – 31

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Do sešitu Vlastivědy zápis:

VODNÍ NÁDRŽE

Jezera

 • Přirozeně vzniklé vodní nádrže
 • V ČR – velmi málo (Šumava – Černé jezero, Čertovo jezero)
 • JAKÉ JE NEJHLUBŠÍ A ZÁROVEŇ NEJVĚTŠÍ JEZERO V ČR?

Rybníky

 • Uměle vytvořené vodní nádrže
 • K ČEMU SLOUŽÍ?
 • PROČ JE ČLOVĚK VYBUDOVAL?
 • Největší rybník v ČR – Rožmberk

Přehrady

 • Uměle vytvořené vodní nádrže v údolí řek
 • JAK VZNIKLY PŘEHRADY?
 • K ČEMU SLOUŽÍ PŘEHRADY?
 • V ČR – Lipno – největší, Orlík, Slapy, Dalešice

Povodí

 • Území, odkud voda odtéká do jedné řeky, do povodí jsou zahrnuté i její přítoky
 • Povodí Labe – většina území Čech
 • Povodí Moravy – moravské území
 • Povodí Odry – severní Čechy + severní Morava

Úmoří

 • Území, odkud tečou všechny vody do jednoho moře

V POVODÍ KTERÉ ŘEKY SE NACHÁZÍ NÁŠ KRAJ? (odpovězte písemně do sešitu)

V ÚMOŘÍ KTERÉHO MOŘE SE NACHÁZÍ NÁŠ KRAJ? )odpovězte písemně do sešitu)

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová, ivana.seidlova@seznam.cz , 792 368 996

Dobrý den,

hodnocení je pouze orientační, není zásadní a není stěžejní. Tempo a objem učiva, které je zadáváno, dělejte dle svých možností a schopností, aby nedocházelo k přetěžování dítěte.

Tento týden se budeme věnovat tématu Velikonoce. Pošlete mi, prosím, vyfotografovaný pracovní list.

Kdo chce, může si slovíčka procvičovat v aplikaci WocaBee.

Kódy nutné pro vstup do aplikace rodičům  zašle paní učitelka Báčová.

Na procvičování vyberte balíček My new crayons.

V případě dotazů mě kontaktujte.

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Milé děti, nyní nás čeká kratší týden a pak Velikonoce. Budeme se jim věnovat i v angličtině. Opiš do slovníčku tuto slovní zásobu:

Easter   –  Velikonoce
bake – péct
decorate – zdobit
Easter lamb – velikonoční jehňátko
chocolate Easter Bunny – čokoládový velikonoční zajjíček
Easter eggs – velikonoční vajíčka
colour eggs  – barvit vajíčka
colour ribbon (ribn) – barevné stužky

Pokus se přeložit tyto věty:
My barvíme vajíčka a zdobíme je barevnými stužkami.
My pečeme velikonoční jehňátko.
Líbí se mi čokoládový velikonoční zajíček.
Příště napíšu správný překlad.

Dokonči si v prac. sešitě str.29, cv.5 a 6.

Pokud se ti minulý týden dařilo, nakresli si do sešitu smajlíka. 

Přeji vám pěkné Velikonoce!