Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

  • 9.ročník od 11.5. 2020
  • 1. stupeň od 25.5. 2020
  • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Informace k nástupu žáků 6.-8. ročníku do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 8.6. 2020

Doporučujeme

Výuka bude probíhat od pondělí do středy a budou vyučovány 4 hodiny denně (7:55-11:40). Následně budou žáci odvedeni na oběd. I nadále bude souběžně pokračovat distanční výuka pro ostatní žáky. V případě dotazů kontaktujte třídního učitele.

Rozvrh hodin 6.třídy

  1.hod 2. hod 3.hod 4.hod
po M Aj Čj M
út Aj Z M Čj
st M Čj F

Rozvrh hodin 7. třídy

  1.hod 2. hod 3.hod 4.hod
po Aj M Čj F
út M Čj Z Čj
st M Aj Čj M

Rozvrh hodin 8.třídy

  1.hod 2. hod 3.hod 4.hod
po Nj/Rj Čj M Aj
út Čj M Čj M
st Aj F M Čj

V případě potřeby se může rozvrh změnit.

Informace o výuce pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) od 25.5. 2020

Doporučujeme

Denně se bude vyučovat 3 hodiny. Jednotlivé předměty budou žákům sdělovány denně třídním učitelem. Následně po skupinách budou žáci odváděni do školní jídelny. Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna v nejnutnějších případech pro 1. – 3. ročník.

Začátek a konec výuky:

1. třída 8:00 – 10:45

2. třída 8:00 – 10:45

3. třída 8:00 – 10:45

4. třída 7:55 – 10:30

5. třída 7:55 – 10:30

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

Doporučujeme

1) Podmínky nástupu do školy:

  • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
  • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Otevření školy pro žáky 9. ročníků už od 11.05.2020

Doporučujeme

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:

1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

Rozvrh 9. třídy od 11.5.2020

Den Předmět
Od – do
Předmět
Od – do
Pondělí Matematika
7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
Anglický jazyk
9:55 – 10:40
10:50 – 11:30
Úterý Český jazyk
7:55 – 9:25
Český jazyk
10:00 – 11:30
Středa Matematika
7:55 – 9:15
Matematika
10:00 – 11:30

Rozvrh bloků se může změnit

V 11:30 hod. – odchod do jídelny

2) 11:30 – 12:30 oběd ve školní jídelně 

3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě.

4) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku je od 11. května 2020 od 8:00 do 13:30 hodin.

5) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím e-mailu, telefonátu. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.

7) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

8) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 

9) Prosíme rodiče žáků 9. ročníku, aby do 7. května 2020 vyjádřili zájem o docházku do školy a na stravování prostřednictvím telefonu nebo e-mailu třídního učitele (případně školy).

Ukončení docházky je v kompetenci rodiče, až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.

10) Na všechny žákyně a žáky se těšíme!

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT)

Čestné prohlášení rodičů (nutné odevzdat při prvním vstupu dítěte do školy)

Průvodní dopis ministra

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Bližší informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019  (rok 2019, po rozkliku 2020) 

Harmonogram otevírání škol MŠMT z 30.04.2020:

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

schéma

Výuka na dálku

Doporučujeme

Informace k samostudiu žáků:

  • pro první stupeň (aktualizováno jednou týdně) v sekci Rubriky pro příslušný ročník
  • pro druhý stupeň (aktualizováno průběžně) v třídních emailech:

6. třída: nasepartabrnenec@seznam.cz
Ing. Ivana Seidlová, 792 368 996, ivana.seidlova@seznam.cz
Mgr. Petra Šípková, 604 739 006, sipkova23@seznam.cz

7. třída: 6.brnenec@seznam.cz
Mgr. Šárka Dirrová, 606 669 599, sarkadirrova@seznam.cz

8. třída: andilcizesedmicky@seznam.cz
Mgr. Aneta Moravcová, 777 192 115, kocenka@tiscali.cz

9. třída: sestacibrnenec2016@seznam.cz
Ing. Andrea Dvořáková, 736 253 732, andrea.l@centrum.cz

Uzavření základní školy

Doporučujeme

Po jednání Bezpečnostní rady státu v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. vydalo 10.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o omezení provozu škol, resp. o přerušení výuky ve všech základních a středních školách. Na základě tohoto rozhodnutí dochází k přerušení výuky s platností od 11.3.2020 do odvolání. Neprobíhá tedy osobní přítomnost žáků na výuce a škola zůstává uzavřena.

Žádosti o ošetřování člena rodiny budou vydávány každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hod. v kanceláři základní školy Moravská Chrastová 100

O vývoji situace a obnově provozu školy Vás budeme informovat na webu školy.

Škola hrou

Městská knihovna Svitavy

Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Kde končí svět

Tuto formu literární a výtvarné soutěže vyhlašuje vždy ve dvouletých cyklech Národní knihovna ve spolupráci se Svazem knihovníků. Letos byla zaměřena k výročí Jana Amose Komenského.

 Výtvarná část bývá ukončena krajskými koly, v literární je nejvyšším možným oceněním titul Rytíře krásného slova udělovaným za každý kraj v Praze.

Omezení, která zasáhla na jaře knihovny a školy, zastavila organizaci soutěže na místních úrovních a posunula celkové ukončení soutěže na příští rok.

Literární části soutěže se zúčastnila pouze ZŠ Radiměř. 

Ve výtvarné části byla účast mnohem vyšší. Obrázky na téma Škola hrou obdržela knihovna od ZŠ v Radiměři, Brněnci a Svitavské školy TGM. Zde bylo rozhodování velmi těžké. Zvláštní ocenění obdržela také Sofie Langerová, žákyně 3. třídy ZŠ Brněnec.

Městská knihovna Svitavy děkuje všem zúčastněným dětem a pokud budete mít čas, můžete si obrázky dětí přijít prohlédnout. Jsou umístěné na dvou panelech vedle vstupu do knihovny.

Blahopřejeme!

Mgr. Drahomíra Blažková

Soutěž Dávají za nás ruku do ohně

Hasičský záchranný sbor České republiky, a tedy i Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje letos slaví 20. výročí svého působení v novém krajském uspořádání. Začátkem roku, přesněji 11. února 2020, jsme vyhlásili soutěž na téma: „Co byste popřáli hasičům do dalších let?“

Vyzývali jsme malé i velké příznivce a obdivovatelé hasičů. A opravdu vše bylo na vaší fantazii. Posílat jste mohli textová přání, obrázky, zvukové záznamy i videa.

12. ročník projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ vyhlasílo MV – generální ředitelství HZS ČR a HZS Pardubického kraje. Soutěž je pod záštitou generálního ředitele HZS ČR. Uzávěrka krajského kola byla 15. května 2020. Je pravda, že koronavirová epidemie trochu zbrzdila zasílání příspěvku a k nám tolik přání nepřišlo. Je to škoda!

Přesto se sešla odborná porota a máme pro vás výsledek. Vítězové měli být pozváni k převzetí ceny na Den otevřených dveří stanice Pardubice, a to 23. května 2020. Jenže situace, která zasáhla nás všechny, tomu nedovolila, a neuskutečnil se ani den otevřených dveří. Ceny jsme tedy většinou zaslali poštou.

První místo vyhrály v kategorii I. stupeň ZŠ – děti ze Základní školy Brněnec – kolektiv 3. třídy.

A my výhercům tleskáme – jmenovitě Dominiku Pandulovi, Petře Bártové, Aničce Opršalové, Radce Blaškové, Karolíně Pelíškové a Sofii Langerové. Děti nám zaslaly nádherné leporelo i s krátkou básničkou.

Všem výhercům gratulujeme a hlásíme, že nejlepší výtvory postupují do celostátního kola soutěže. My se těšíme opět na další ročník soutěže – Dávají za nás ruku do ohně.

Bc. Vendula Horáková

Výuka na dálku, 1. třída, 15.6.2020

Mgr. Lenka Karlíková

– poslední zadané učivo
– vypracuj do 25. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – opakování a procvičování čtení slov složitější stavby
                      – čtení delších textů
                      – zvyšování plynulosti čtení
                     – prvky výrazného čtení
                      – str. 100, 101, 102, 103, 104
                      – každý den přečti jednu stranu
                      – v posledním týdnu šk. roku si vybírej texty ke čtení dle vlastní volby
                      – učivo probráno, již pouze procvičuj

PS K SLABIKÁŘI – str. 63, seznámení s posledními písmeny Q, W, X
                                – předchozí chybějící strany nevyplňuj
                                – str. 64, křížovka pouze pro zájemce
                               – přinést do školy k odevzdání

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 22, 23, 24, 25, 26, 27
                     – psaní slov s ď, ť, ň, slova s dě, tě, ně, slova s di, dy, ti, ty, ni, ny
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát
                     – písanku si ponecháš a o prázdninách můžeš doplňovat chybějící strany, pokud budeš chtít

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 21, 22, 23, 24, 25
                               – ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY V OBORU ČÍSEL DO 20   
                               – GEOMETRIE – narýsuj podle pravítka čtverce, obdélníky, trojúhelníky 
                               – vyplněné přineseš ke kontrole dne 25. 6.

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 64
         – můžeš si ponechat doma na prázdniny k procvičování

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – Ája jde do divadla
                                                                     – Ája mezi kamarády
            – str. 64, 65
            – přinést 25.6. do školy

Pokud máte sběr bylin, pomerančové kůry, zvážené a podepsané doručte do školy do 18. 6. 2020.

Dne 25. 6. 2020 (čtvrtek) v 7.30 – 8.00 hod. nebo 11. 30 – 12. 30 hod. proběhne předání vysvědčení žákům, kteří se vzdělávají na dálku.

 Přinést:
– igelitovou tašku na výkresy
– ŽK, podepsaná od rodičů na poslední straně
– učebnici MATEMATIKY 4/A
– pracovní učebnici PRVOUKY
– PS K SLABIKÁŘI

Odnést:
– kufřík, přezůvky, výkresy

29. 6. a 30. 6. 2020 bude ředitelské volno.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Výuka na dálku, 3. třída, 15.6.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Čj – Věta jednoduchá a souvětí. Stavba věty jednoduché. Základní skladební dvojice. Souvětí.

Čj – učebnice, žluté rámečky 106, 107, 108, 109, 110
Čj – pracovní sešit, dokončení

M – učebnice
137/1, 2, 5
138/8
139/13
140/19
Počítej na folii, správnost výsledků si ověř výpočtem na kalkulačce.

142 – kružnice, opakování
149 – konstrukce trojúhelníku
150, 151, 152, 153 – písemné násobení jednociferným činitelem
155 – tělesa

M – pracovní sešit, dokončení
Počítáme zpaměti – procvičování, dokončení

Prv – pracovní sešit 70, 72

Pokud máte sběr bylin, pomerančové kůry, zvážené a podepsané doručte do školy do 18. 6. 2020.

www.hzspa.cz Známe výsledky soutěže Dávají za nás ruku do ohně – Blahopřejeme!

24. 6. 2020 ( středa ) 7.00 – 7.30 nebo 11.00 – 12.00

– igelitovou tašku na výkresy

– odevzdat  učebnice – Čj, M, Prv, Čítanku, Aj – vygumovat, slepit, zapsat stav na konci roku,  ŽK + podpis rodičů
– odnést kufřík, přezůvky, výkresy
– předání vysvědčení

29. 6. a 30. 6. 2020 ředitelské volno

Rodičům děkuji za spolupráci.

Výuka na dálku, 2. třída, 15.6.2020

Naďa Rybová

Milé děti, posílám vám poslední úkoly.

ČJ – PS velký – dokončit po str. 45
         PS malý – str. 36, cv. 1a,b
                            str. 37, cv. 2a,b

PÍSANKA – dokončit

M – PS str. 8 – VÍC NEDĚLAT!
       PZ str. 9, 10 – VÍC NEDĚLAT!

Prv – PS str. 70

DALŠÍ INFORMACE:

Pokud máte pomerančovou kůru a byliny, doručte zvážené a podepsané do školy do 18.6.2020.

25.6. od 7.00 – 7.30 nebo od 12.00 – 13.00 hodin (čtvrtek)

                                      1. předání vysvědčení
                                      2. přinést igelitovou tašku na výkresy
                                      3. odevzdat – ŽK s podpisem rodičů

                                                          – podepsané a slepené učebnice (čítanka, ČJ)
                                                             – dokončené PS (ČJ, Prv)

                             – M – PS 7 a PZ 3 – nechat obalené na příští školní rok
                                         – ČJ – PS malý – nechat také obalený do 3. třídy

Výuka na dálku, 4. třída, 15.6.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová

Opakování 2. díl, strana 58, cvičení 1, 3, 5, 7

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Kontrola výsledků z minulého týdne, prac. sešit str. 37, cv.5:     
Sue has got….     My da has got….                                                                               I have got…        We have got….                                                                                    We have got…    Mum has got….                                                                                  These kids have got..  I have got…                                                                              The kid has got…   The boys have got…

Napište si do slovníčku nová slovíčka z lekce 18. Výslovnost:  address ( edres), house (haus), street (strít), post code (poust koud) phone number (foun nambr), live (lif), wash (voš), toilet (tojlit), put on (puton), photo (foutou), where (vér)

Tvoření otázky pomocí do.    Where do you live?  Kde bydlíš?

Do je po tázacím zájmenu where.  Pokud není v otázce tázací zájmeno, do je hned na začátku otázky.

Přečtěte si několikrát nahlas a přeložte cvičení v učebnici na str. 38.

Doplň cvičení v pracovním sešitě na str 38.

Vyzkoušej si libovolné video ještě na tomto odkaze: www.jazyky-online.info   angličtina pro děti

Výuka na dálku, 1. třída, 8.6.2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky
                      – str. 95, 96, 97, 98, 99

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 17, 18, 19, 20, 21
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 16, 17, 18, 19, 20
                               – ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY V OBORU ČÍSEL DO 20    

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 63

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA
 téma  – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – MÍSTO, KDE ŽIJEME
                                                                     – NA VÝLETĚ
            – str. 62, 63

Výuka na dálku, 3. třída, 8.6.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Tvarosloví, slovesa – osoba, číslo, čas, infinitiv, zvratná slovesa, časování sloves

Čj – učebnice, žluté rámečky 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

Čj – pracovní sešit 29, 30, 31, 32, 33

Písanka 30, 31, 32

Čítanka – 167 – 176

M – násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, procvičování, rozklady čísel
M – učebnice
130 / 1, 2, 5
131 / 9
132 / 15, 18, 19
133 / 1, 2, 4
134 / 8, 9, 10, 14
Počítej na folii, správnost výsledků si ověř výpočtem na kalkulačce.
Počítáme zpaměti 17, 18
Sebehodnocení, zkontroluj si výsledky na straně 28, 29, za správně vypočítaný sloupeček si nakresli smajlíka.

M – pracovní sešit 31, 32

Prv – učebnice 72 – 81
Prv – pracovní sešit 65 – 67

Pondělí – 7, 30 hodin,  možnost přinést sešity ke kontrole do školy.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Zapište si slovíčka z učebnice na str. 37, výslovnost:  opposite (oposit, o neznělé), castle (kásl), haunted (hón), corner (kónr), room (rům), lovely (lavli), scared (skéd, e hluboké, neznělé), between (bitvín)

Vyzkoušej si hru ve cv. 5. Ukazuj na místnosti na obrázku ve cv.2 a ptej se: Where am I? Kde jsem?

Odpovídej: I am in the kitchen. V odpovědi měň místnosti.

Přečti si několikrát nahlas článek ve cv. 7 a přelož.

Vyplň pracovní sešit na str. 37.

 https://www.jazyky-online.info/anglictina/       
Na tomto odkaze si poslechni pohádku  The Little Red  Hen – Červená slepička

hledej: Angličtina pro děti – I´m Reading – Folk Tales

Neznámá slovíčka: lift – zvednout, share – podíl, help – pomoc, said – řekla, make – vyrobit, found – najít, myself – sama, tried – zkusila, asked – zeptala se, went – přišla, smell – čichat, eat – jíst, will – budoucí čas

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Good morning children 🙂 ,

učebnice
– do slovníčku si přepište slovíčka z růžového rámečku na str. 50 a 51, nahrávku s výslovností najdete v příloze

– str. 50, cvičení 1 – nahlas si přečtěte a určujte, o kterém obrázku právě čtete – čísla obrázků napište do školního sešitu
– str. 51, cvičení 2 – přečtěte si povídání o domácích zvířátkách

pracovní sešit, str. 51:
– cvičení 5 – podle tabulky doplňuj do vět na prázdná místa chybějící údaje v následujícím pořadí:

  1) barva zvířátka

  2) co dané zvířátko umí

  3) co má zvířátko rádo

např: The mouse is grey. It can run. It likes cheese. (Ta myš je šedá. Umí běhat. Má ráda sýr.)
 – cvičení 6 – z tučného rámečku vyber správné výrazy
 – cvičení 7 – napiš, co umíš ty

Pravidelně si procvičujte i dřívější slovíčka! Byla by velká škoda, kdyby se vám vykouřila z hlavy!

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Have a nice day!

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Výuka na dálku, 2. třída, 8.6.2020

Naďa Rybová

ČJ – malý PS – str. 31, cv. a, b, c
         velký PS – str. 31, 32, 33, 34, 35
         uč. str. 97, cv. 4, 5 ústně

PÍSANKA – str. 34, 35

M – PS str. 6, 7
       nakopírovaný PL č. 4, přední strana a sl. 17, 18, 57, 58

Prv – PS str. 69

Zdravím vás, děti. Posílám více učiva z ČJ, protože tam toho máme víc. Naopak v M spěchat nemusíme, raději si hodně opakujte násobilku, protože číslem 5 skončíme a pokračovat budete až ve 3. třídě. Záměrně jsem přeskočila str. 5 (kdyby vás to zmátlo).

Mějte se moc hezky, pozdravují vás ostatní děti z vaší třídy.