Informace k nástupu žáků 2. stupně (6. – 8. ročníku)

Doporučujeme

Informace k nástupu žáků 2. stupně (6. – 8. ročníku) do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová
k 8.6. 2020

1) Podmínky nástupu do školy:

 • Do 2.6. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
 • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy, u třídního učitele nebo k vyzvednutí ve škole po dohodě od 8:00 do 12:00.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5-2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Vyučování bude probíhat ve výukových blocích. Dny, čas a rozvrh předmětů bude upřesněn 5.6. na webových stránkách školy.

10) Tělesná výchova nebude realizována.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 2.6.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5-2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

čestné prohlášení

Informace o výuce pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) od 25.5. 2020

Doporučujeme

Denně se bude vyučovat 3 hodiny. Jednotlivé předměty budou žákům sdělovány denně třídním učitelem. Následně po skupinách budou žáci odváděni do školní jídelny. Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna v nejnutnějších případech pro 1. – 3. ročník.

Začátek a konec výuky:

1. třída 8:00 – 10:45

2. třída 8:00 – 10:45

3. třída 8:00 – 10:45

4. třída 7:55 – 10:30

5. třída 7:55 – 10:30

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

Doporučujeme

1) Podmínky nástupu do školy:

 • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
 • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

Otevření školy pro žáky 9. ročníků už od 11.05.2020

Doporučujeme

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:

1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. 

Rozvrh 9. třídy od 11.5.2020

Den Předmět
Od – do
Předmět
Od – do
Pondělí Matematika
7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
Anglický jazyk
9:55 – 10:40
10:50 – 11:30
Úterý Český jazyk
7:55 – 9:25
Český jazyk
10:00 – 11:30
Středa Matematika
7:55 – 9:15
Matematika
10:00 – 11:30

Rozvrh bloků se může změnit

V 11:30 hod. – odchod do jídelny

2) 11:30 – 12:30 oběd ve školní jídelně 

3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě.

4) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku je od 11. května 2020 od 8:00 do 13:30 hodin.

5) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím e-mailu, telefonátu. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.

7) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.

8) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 

9) Prosíme rodiče žáků 9. ročníku, aby do 7. května 2020 vyjádřili zájem o docházku do školy a na stravování prostřednictvím telefonu nebo e-mailu třídního učitele (případně školy).

Ukončení docházky je v kompetenci rodiče, až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.

10) Na všechny žákyně a žáky se těšíme!

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT)

Čestné prohlášení rodičů (nutné odevzdat při prvním vstupu dítěte do školy)

Průvodní dopis ministra

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Bližší informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019  (rok 2019, po rozkliku 2020) 

Harmonogram otevírání škol MŠMT z 30.04.2020:

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

schéma

Výuka na dálku

Doporučujeme

Informace k samostudiu žáků:

 • pro první stupeň (aktualizováno jednou týdně) v sekci Rubriky pro příslušný ročník
 • pro druhý stupeň (aktualizováno průběžně) v třídních emailech:

6. třída: nasepartabrnenec@seznam.cz
Ing. Ivana Seidlová, 792 368 996, ivana.seidlova@seznam.cz
Mgr. Petra Šípková, 604 739 006, sipkova23@seznam.cz

7. třída: 6.brnenec@seznam.cz
Mgr. Šárka Dirrová, 606 669 599, sarkadirrova@seznam.cz

8. třída: andilcizesedmicky@seznam.cz
Mgr. Aneta Moravcová, 777 192 115, kocenka@tiscali.cz

9. třída: sestacibrnenec2016@seznam.cz
Ing. Andrea Dvořáková, 736 253 732, andrea.l@centrum.cz

Uzavření základní školy

Doporučujeme

Po jednání Bezpečnostní rady státu v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. vydalo 10.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o omezení provozu škol, resp. o přerušení výuky ve všech základních a středních školách. Na základě tohoto rozhodnutí dochází k přerušení výuky s platností od 11.3.2020 do odvolání. Neprobíhá tedy osobní přítomnost žáků na výuce a škola zůstává uzavřena.

Žádosti o ošetřování člena rodiny budou vydávány každé pondělí a středu od 9.00 do 11.00 hod. v kanceláři základní školy Moravská Chrastová 100

O vývoji situace a obnově provozu školy Vás budeme informovat na webu školy.

Výuka na dálku, 2. třída, 25.5.2020

Naďa Rybová

Úkoly pro děti,které nenastoupí:

ČJ – opakovat slovní druhy(i jaké mají číslo – např.:slovesa – 5, zájmena – 3,……)
      – zaměřit se hlavně na podstatná jména a slovesa
    – uč. str.93,cv.4 – opsat, nad podstatná jména a slovesa nadepsat číslici a podtrhnout podst. jm. rovně,slovesa vlnkou(obojí oranžovou pastelkou)

      – uč. str.94 – přečíst žlutou tabulku
                         – cv. 2,3 ústně

PÍSANKA – str.29,30

M – opakovat násobilku 2,3,4
     – PS 7 str.1,2 (na str.2 písemné odčítání společně,jenom jsme na to narazili,děti si asi nebudou pamatovat)
     – PZ 3 str.7

Prv – PS – vzadu vyplnit zelené lístečky

Pokud bude nějaký problém,volejte,pište a občas pošlete ofocenou práci,abych viděla,jak to dětem jde.Všechny zdravím, mějte se hezky.

Výuka na dálku, 1. třída, 25.5.2020

Mgr. Lenka Karlíková

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni
                      – str. 89, 90, 91

PS K SLABIKÁŘI – str. 50

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 10, 11, 12
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 11, 12, 13
                               – procvičování sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20        

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 61

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – KOLIK JE HODIN?
            – str. 60

Podle pokynů rodičů a pomocí obrázků vyznačuj čas na ručičkových hodinách.

Výuka na dálku, 3. třída, 25.5.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Sběr papíru

Pokud ještě někdo sběr papíru odevzdal a není na seznamu, zavolejte, napište třídní učitelce.

Sběr papíru: Elbl M. 61 kg, Opršalová A. 490 kg, Krátký D. 406 kg, Langerová S. 90 kg, Ondráčková E. 9 kg, Kulka A. 39 kg, Bártová P. 255 kg, Herian F. 100 kg,

Čj – přehled učiva, sešit – používat, schovat na příští rok, případně založit nový sešit

– vystřihnout a nalepit ze sešitu Hravá vyjmenovaná slova tabulky + zapamatujte si,  str. 2, 4, 11, 12, 14, 19, 20, 27, 28, 29, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54,

M – procvičování učiva + aplikace poznatků z geometrie

– pracovní sešit str. 23, 24, 25, 26

Počítáme zpaměti, dělení se zbytkem – 13, 14

Čítanka – 149 – 158

Čj – pracovní sešit 17, 18, 19, 20, 21, 22

Prv – Společné znaky s ostatními živočichy 70, 71

Prv – pracovní sešit 64

Pochvaly za sběr papíru, práci pro třídu nalepit do ŽK.

Každé pondělí v 7, 30 hodin možnost přinést do školy sešity s úkoly.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Anglický jazyk – 3. třída

Good morning children! How are you today? (Dobré ráno, děti! Jak se dneska máte?)

učebnice, str. 48:

– do slovníčku si přepište slovíčka v oranžovém rámečku a slovíčko vegetable = zelenina

výslovnost viz nahrávka: budeme

– cvičení 1 – zahrajeme si hru :-), poslechněte si následující nahrávku a ukazujte si na obrázky

zeleniny, podle toho, který název zeleniny právě slyšíte. Nejprve začneme pomalu a postupně

budeme zrychlovat tempo 🙂 !

– *Bonus pouze pro zájemce 🙂 : cvičení 2 – přečtěte si otázky a odpovězte na ně. Svoje odpovědi

napište do sešitu English/exercise book (dobrovolné cvičení)

pracovní sešit, str. 48:

– cvičení 1- přiřaď slovíčka k výslovnosti
– cvičení 2 – poskládej písmenka, tak aby vznikly správné názvy zeleniny.
– cvičení 3 – podle vzoru odpovídej na otázky

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Mějte se hezky ! V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Výuka na dálku, 4. třída, 25.5.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz

 ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, už je Vás o něco méně, s některými budeme opakovat ve škole, tzn., že i vy, kteří jste zůstali doma, budete stále  opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Vyplň přiložené pracovní listy a zašlete mi zpět.
 2. I nadále si můžete procvičovat na těchto webových stránkách koncovky podstatných jmen u rodu středního, ženského i mužského, jak ve slovních spojeních, tak i ve větách:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Anglický jazyk – 4. třída

Hello children 🙂 !

tento týden si napište do slovníčku slovíčka z tabulky, ale jen ta, která jsou označená červeným písmem. Věty napsané černým písmem se učit nemusíte! Při důkladné znalosti jednotlivých slovíček si věty budete umět snadno přeložit 🙂 !

Napsala jsem vám je jen pro případ, kdyby měl někdo z vás problémy s překladem.

Výslovnost si psát také nemusíte:

AJ výslovnost ČJ
make mejk udělat
mix mix smíchat
Can you help? Ken jů help? Můžeš/Umíš pomoci?
We need. Ví nýd? Potřebujeme.
That´s bad. Dets bed. To je špatné.
Say it in Czech. Sej it in ček. Řekni to česky.
How many colours do they need? Hau meny kalrs dů dej nýd? Kolik barev potřebují?
What can they do? Vot ken dej dů? Co mohou dělat?
How can you make it? Hau ken jů mejk it? Jak to můžeš udělat?
help help pomoc
need nýd potřebovat
how many… hau meny… kolik…

– učebnice str. 34, cvičení 1- přečtěte si a přeložte nahlas
– učebnice str. 34, cvičení 2:

Jednotlivé otázky si tužkou očíslujte (1-5), odpovědi si označte písmenky (a-e).
Poté si k sobě jednotlivé otázky a odpovědi přiřazujte (číslo a k němu písmeno)

Chválím Vás děti za procvičování slovíček na WocaBee !

V případě dotazů mě kontaktujte 🙂 .

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Výsledky cv. 4, str. 34 v prac.s. – Who?- Kdo?    Why?- Proč?    Where? – Kde?   What? – Co?   How? – Jak?Napiš a nauč se slovíčka v učebnici na str.35, výslovnost už známe.

Přečti si nahlas několikrát str. 35 v učebnici a přelož.

V pracovním sešitě doplň str. 35.

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem

Na tomto odkazu se opět podívejte na video: Zvířata jsou chlupatá  – Animals body coverings

Některá slovíčka: body -tělo,  cover – pokrýt, fur – srst, scale – šupina, feathers – peří, bald head – plešatý

Tato slovíčka si nemusíš psát ani učit, jen si zkus některá zapamatovat. Výslovnost ve videu uslyšíš.

Navíc posílám odkaz na video v češtině o zdravé výživě.

https://edu.ceskatelevize.cz/za-lekarem-prejidani-a-obezita-5e441f17d76ace2c451de1b4

Výuka na dálku, 3. třída, 18.5.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Dobrý den děti, posílám úkoly na doma.

ČJ – pracovní sešit 16 + pracovní list, procvičování

M – učebnice 124/ cv. 1,4, 125/ cv. 7, 10 folie, násobení násobků deseti

M – pracovní sešit 21, 22

Písanka 25, 26

Číst knížku, čtenářský deník

Prv – učebnice Zdraví 64 – 69

Prv – pracovní sešit 58 – 63

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk – 3. třída, Ing. Ivana Seidlová

pracovní sešit, str. 47:

– cvičení 4 – doplňujte neurčitý člen a nebo an (užití: a – před slovy, která při vyslovení začínají na souhlásku; an – před slovy, která při vyslovení začínají na samohlásku

– cvičení 5 – doplňujte this … is nebo these… are (pro zopakování: this is = tento, tato, toto je, – používáme u jednotného čísla; these are = tyto, tito jsou, používáme u množného čísla)

– cvičení 6 – k výslovnosti přiřaďte slovíčka
– cvičení 7 – napište pokyny anglicky

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Mějte se hezky! 🙂

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Výuka na dálku, 2. třída, 18.5.2020

Naďa Rybová

ČJ – PS str. 24,25,26
         uč. str. 93, cv. 2,4 ústně

PÍSANKA str. 27, 28

M – PL se slovními úlohami celý – vyřešit na 2. polovinu papíru
       PL – omalovánka se slonem
       PZ 3 – str.6

Prv – PS str.65,66

Děti, které přijdou 25.5. do školy, přinesou všechny sešity, které mají doma, dále PL z matematiky č. 4 (násobilka č. 5 – uděláme ve škole) a PL z ČJ (dokončíme ve škole). Dále nezapomeňte na čestné prohlášení(kdo nemá možnost vytisknout si je,můžete si je vyzvednout ve škole v Brněnci ve středu 20.5. do 11.00 hodin).

Pokud jste mi nenahlásili,kolik měly děti sběru, napište jim to,prosím, do ŽK.

Mějte se hezky, uvidíme se za týden.

Výuka na dálku, 1. třída, 18.5.2020

Mgr. Lenka Karlíková, karliklena@seznam.cz

NOVÉ UČIVO – 17. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni
                      – str. 86, 87, 88

PS K SLABIKÁŘI – str. 49

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 7 – 9
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 8, 10
                             – procvičování sčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 
                       -GEOMETRIE – narýsuj čtverce, obdélníky, trojúhelníky
                               – str. 9

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 60

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – ÁJA SE UČÍ POZNÁVAT HODINY
            – str. 59

 V kolik hodin začíná škola? Říkejte, co jste dělali včera, např. ve dvanáct hodin – v poledne, ve tři hodiny odpoledne…Naučte se říkanku z učebnice a pokuste se uhodnout, jaký čas ukazují Ájiny hodiny.

Výuka na dálku, 4. třída, 18.5.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová, reditelna@zsbrnenec.cz

Denisa Báčová, denisa.c@centrum.cz

ČESKÝ JAZYK – MLUVNICE

Moji milí čtvrťáčci 🙂 jsme opět v dalším týdnu našeho učení na dálku, v tomto týdnu budeme stále  opakovat všechny vzory podstatných jmen, protože opakování je matka moudrosti 🙂

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Uč: 64/3
 2. Uč: 65/1
 3. Uč: 65/3
 4. Uč: 65/4
 5. Tak jsem minulý týden přiložila cvičení na diktáty, napište si alespoň jedenkrát týdně a zašlete mi zpět 🙂
 6. Poctivě si prosím procvičujte na těchto webových stránkách koncovky podstatných jmen u rodu středního, ženského i mužského, jak ve slovních spojeních, tak i ve větách:   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

PŘÍRODOVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si v učebnici strany 56 – 69 a zopakujte si rostliny a živočichy v lesích
 2. Zajděte se projít do lesa a pozorujte, zda najdete některé rostliny nebo živočichy, o kterých jste si četli v učebnici 🙂

VLASTIVĚDA

ÚSTNÍ ČÁST:

 1. Přečtěte si v učebnici strany 34_39

PÍSEMNÁ ČÁST:

 1. Po přečtení vypracujte v učebnici na straně 40 přiložený pracovní list – do sešitu vlastivědy a samozřejmě mi pošlete zpět pro kontrolu 🙂

Anglický jazyk 4.třída od 18.5.Mgr. Alena Nováková  

Tento týden začneme s lekcí 16. Napište si slovíčka do slovníčku:  make (mejk) – dělat ve smyslu něco vyrábět, vytvářet
mix (mix),
help (help),
need (nýd),
bad ( bed, hluboké e),                                                                                                  Czech (ček),
say (sej)

Zkus si přečíst a přeložit alespoň 3 krát cv. 1 a 2 na str.34, slovíčka též jen ze str 34.
Vypracujte cvičení v pracovním sešitě na str. 34. Pošlete mně je vypracované nebo napište, jak jste pracovali.

                              www.jazyky-online.info

Na tomto odkazu se podívej na videa, najdeš je na: Angličtina pro děti – Learn to read:  Mox´s Shop – nová slovíčka: fox- liška, hog – vepř, pot – hrnec,  drops – padat, mess – nepořádek, mops – utírat mopem

Jake´s Tale –    waves – vlny, whale (weil) – velryba, safe ( seif) – zachránit, tale (teil) – povídka

Anglický jazyk – 4. třída, Mgr. Ivana Seidlová

Dobrý den, vážení rodiče a milé děti,

tento týden si procvičte:

– pracovní sešit, str. 33 cvičení 5, 6, 7
– procvičujte si slovíčka, zejména 15. lekce na WocaBee


– do slovníčku si zapište:

   turn right (trrn rajt) – zaboč doprava
   turn left (trrn left) – zaboč doleva   (v příloze máte nahrávku výslovnosti).

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Chválím děti, které ve čtvrtek psaly test na WocaBee !

Děti, které se v sobotu účastnily soutěže na WocaBee, si zkontrolují svoje WocaBee ID s výherními ID:

Vážení rodiče, pokud máte možnost, prosím o vyfotografování, popřípadě o oskenování prací vašich dětí a zaslání na: ivana.seidlova@seznam.cz.

Děkuji vám.