Informace k provozu školy od 17.5.2021

Od 17.5.2021 bude umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. a 2. stupně ZŠ a to bez rotací. Výuka bude probíhat prezenčně (ve škole každý den).

Žáci budou testováni neinvazivními Ag testy 1x týdně (vždy v pondělí).  Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Nadále platí povinnost nošení roušek po celou dobu přítomnosti ve škole.

Výuka bude probíhat dle běžného poskytnutého rozvrhu. Není již nutné zachovávat homogenitu skupin a tříd. 

Školní družina bude v provozu v běžném režimu.

Školní jídelna bude v provozu v běžném režimu. Všichni žáci, kteří chodili na obědy, jsou i nadále přihlášeni a budou se stravovat ve školní jídelně. Pokud chce žák oběd přihlásit/odhlásit, kontaktuje vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 461 523 134 nebo mailem jidelna@zsbrnenec.cz

Den matek

Den matek je významným svátek během kterého děti děkují druhou květnovou neděli maminkám za to, že je vychovaly. 

Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouholetou tradici. Například v Anglii se ženy uctívaly na takzvanou Mateřskou neděli. Myšlenka slavit Den matek pravidelně v mezinárodním měřítku vznikl v USA na začátku 20. století. V České republice se Den matek slavil poprvé v roce 1923. Zasloužila se o to Alice Masaryková, dcera prezidenta T. G. Masaryka. 

Maminko má, k Tvému svátku 
nesu malou kytičku,
ale zato velkou lásku
mám pro Tebe v srdíčku.
Za to, jak se o mě staráš,
jsi ve světě nejdražší
a proto Tě, maminko má,
mám ze všeho nejradši.

Přejeme všem maminkám a babičkám všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a radost.

děti a učitelé ZŠ Brněnec

Informace dle pokynů MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 29. 4. 2021 je umožněn návrat žáků i 2. stupně k prezenční výuce. Ta bude zajištěna v období od 03. 05. 2021 následujícím způsobem. K žákům 1. stupně, kteří se od 12.4.2021 vzdělávají rotačním způsobem (prezenční výuka/distanční výuka) se od 3.5.2021 připojí ve stejném režimu i třídy 2. stupně.

Výuka bude probíhat dle tohoto rozpisu:

 

Způsob výuky

Sudé týdny
od 3.5.2021
(17.5., 31.5., …)
Liché týdny
od 10.5.2021
(24.5., 7.6., …)
Prezenční výuka (třída) 1, 4, 6, 8 2, 3, 5, 7, 9
Distanční výuka (třída) 2, 3, 5, 7, 9 1, 4, 6, 8

Během provozu školy platí dodržování přísných hygienických opatření:

 • Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd provést u žáků testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Žáci stupně budou testováni 2x týdně (pondělí, čtvrtek), žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně (pondělí).
 • Testování se netýká žáků, kteří splňují jednu z níže uvedených podmínek:
  • Žák/žákyně prodělal/la laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
  • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 • Prezenční výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu (třídní maily, web školy)

Každý žák je povinen si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem FFP2.

Pokud se u žáka již večer nebo ráno před odchodem do školy projeví příznaky – zvýšená teplota, suchý kašel, rýma, bolest krku – zůstává v domácí péči.

Školní jídelna – obědy

Všichni žáci 7. a 9. ročníku, kteří chodili na obědy, jsou i nadále přihlášeni a budou se stravovat ve školní jídelně.

Žáci, kteří mají distanční výuku (8. a 6. ročník) si mohou odebrat oběd za dotovanou (sníženou) cenu u výdejního okénka do jídlonosiče jako doposud.

Pokud chce žák oběd přihlásit/odhlásit, kontaktuje vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 461 523 134 nebo mailem jidelna@zsbrnenec.cz

 

 

Celorepublikový úspěch ve výtvarné soutěži Dávají za nás ruku do ohně

Jistě si vzpomínáte na loňský květen a výtvarnou soutěž Dávají za nás ruku do ohně. Žáci loňské třetí třídy vyhráli 1. místo v Pardubickém kraji v kategorii kolektiv I. stupeň ZŠ. Moc nás mrzelo, že jsme kvůli epidemii covid – 19 nemohli v Pardubicích převzít cenu osobně.

O to větší radost máme z překvapení v podobě 3. místa v celorepublikovém kole. Kolektiv současné 4. třídy Dominik Pandula, Petruška Bártová, Anička Opršalová, Raduška Blašková, Karolínka Pelíšková a Sofinka Langerová získal skvělé 3. místo. Blahopřejeme!

Jelikož nepříznivá epidemiologická situace nadále trvá, předání cen v Praze se neuskutečnilo a odměny přišly poštou. 

Těší nás, že Nejoriginálnější přání k 20. výročí HSZ ČR výborně reprezentovalo ZŠ Brněnec. 

Mgr. Drahomíra Blažková

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhovuje žádosti o přijetí k zákl. vzdělávání v Základní škole Brněnec, Moravská Chrastová 100, okres Svitavy.

Seznam uchazečů – registrační číslo                     Výsledek řízení

1)        01/2021                                                                     přijat
2)        02/2021                                                                     přijata
3)        03/2021                                                                     přijata
4)        05/2021                                                                     přijat
5)        06/2021                                                                     přijat
6)        07/2021                                                                     přijata
7)        08/2021                                                                     přijata
8)        09/2021                                                                     přijata
9)        10/2021                                                                     přijata
10)      11/2021                                                                     přijat
11)      14/2021                                                                     přijata
12)      16/2021                                                                     přijata
13)      17/2021                                                                     přijata

Vyvěšeno 29. dubna 2021

                                                   Mgr. Lenka Kašparová,  ředitelka školy

WocaBee

Po návratu dětí prvního stupně do školy, proběhlo slavnostní předání výher žákům třetí třídy, kteří vzorně reprezentovali naši školu v podzimním WocaBee šampionátu a získali neuvěřitelné první místo v okresním kole a krásné třetí místo v krajském kole soutěžního klání. V soutěži nebyly rozlišené věkové kategorie a účastnili se jí žáci 3. – 9. ročníků. Proto nás vítězství o to více těší!

Výhry nejaktivnějším žákům předala paní ředitelka Mgr. Lenka Kašparová, která nás navštívila v hodině angličtiny. Dětem blahopřála k vítězství a předala jim diplomy a odměny. Děti jí na oplátku zarecitovaly anglické básničky.

Všichni jsme si to moc užili!

Mgr. Lenka Kašparová, Ing. Ivana Seidlová

MATematickÝ SEminář Korespondenční – MATÝSEK

V roce 2020/2021 vstoupil matematický seminář určený žákům 4. a 5. tříd základních škol do jubilejního 25. ročníku. 

ZŠ Brněnec spolupracuje s VOŠP a SPgŠ Litomyšl dlouhodobě, podporuje šikovné žáky v rozvoji matematických a logických schopností. Forma práce a intelektuální zábava se žákům líbí. Letošní ročník korespondenční soutěže měl tři kola, kde děti řešily s odůvodněním vždy čtyři úlohy.

Jak se dařilo čtvrťákům a páťákům naší školy rozlousknout matematické oříšky? 

Výsledková listina výjimečných, úspěšných a vytrvalých luštitelů 🙂

Maximální počet bodů 75

 • Lžičař Tomáš, 5. třída – 74 bodů
 • Klemšová Lucie, 5. třída – 72, 5 bodů
 • Opršalová Anna, 4. třída – 71 bodů
 • Veitová Alžběta, 5. třída – 69 bodů
 • Vrobel Lukáš, 4. třída – 66 bodů
 • Andrlík Jáchym, 5. třída – 64, 5 bodů
 • Kulka Adam, 4. třída – 57, 5 bodů
 • Glösser Šimon, 5. třída – 56 bodů
 • Stupková Anežka, 5. třída – 52, 5 bodů
 • Valter Václav, 5. třída – 52 bodů
 • Herian František, 5. třída – 50, 5 bodů
 • Pelíšková Karolína, 4. třída – 48 bodů
 • Pandula Dominik, 4. třída – 47 bodů
 • Knötigová Adéla, 5. třída – 38 bodů
 • Janků Ilona, 5. třída – 27, 5 bodů

Blahopřejeme!!!

Pokud epidemiologické podmínky dovolí, bude uspořádáno pro nejlepší řešitele v budově SPgŠ Litomyšl Matematické odpoledne plné her a soutěží.

Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Drahomíra Blažková

Online beseda

Letošní školní rok je naprosto odlišný od ostatních let, protože nám téměř po celou dobu probíhá distanční výuka. Této skutečnosti jsme se všichni museli přizpůsobit jak jen nejlépe to jde, ale i na distanční výuce můžeme najít leckterá pozitiva. Bohužel jsme se museli vzdát zajímavých školních pořadů a besed, naštěstí žijeme ale v době moderních technologií a lze uspořádat besedu i online.

Využili jsme takové možnosti a ve středu 14.4. 2021 nás online na MS Teams navštívila paní lektorka, která žákům i pedagogům přiblížila téma aktuální pro jakoukoliv dobu – stres. Dozvěděli jsme se, co to vůbec stres je, jak vzniká a hlavně jakým způsobem s ním můžeme sami bojovat. Uvědomili jsme si, že stres je součástí našeho každodenního života a že rozhodně není ostuda požádat někoho blízkého o pomoc.

A co na přednášku říkají naši žáci?

Ing. Andrea Dvořáková

Přednáška byla povedeně zpracovaná. Bylo poznat, že paní lektorka ví, o čem mluví.  (Vendula, 7. třída)

Beseda mě velmi zaujala, i po skončení jsem o ní nadále přemýšlela.  (Natálie, 6.třída)

Přednáška se mi líbila, vydržel jsem do konce. Byla pro mě zabavná. Trochu jsem se poučil, snad se podle toho budu i řídit😊 (Radim, 8.třída)

Přednáška byla zajímavá a byla dobrým zpestřením online výuky, ale ke konci jsem se u ní nedokázala tolik soustředit. Mohla být tedy trochu kratší.  (Eliška, 9. třída)

Den Země 

Žáci 4. třídy vytvořili v předmětu pracovní činnosti koláže stromů, návrhy plakátů ke Dni Země. 

Den Země je důležitý svátek, který se slaví každoročně 22. dubna po celém světě. V tento čas probíhá celá řada aktivit zaměřených na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

Mgr. Drahomíra Blažková

Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 proběhl v budově základní školy v Brněnci zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí, za přísných hygienických podmínek.

Vzdělání je důležitým předpokladem spokojenosti v životě, proto by rodiče měli mít potřebné informace o tom, na co se zaměřit, čemu se věnovat, aby byl přechod z předškoláčka na připraveného školáka snadnější.

Doporučené znalosti a dovednosti před vstupem do 1. třídy:

 • Sebeobsluha – samostatnost při oblékání a obouvání, znalost základních zásad hygieny, umět si srovnat věci a udržovat pořádek.
 • Zásady slušného chování – umět požádat, poděkovat, pozdravit.
 • Umět poslechnout napoprvé – je to důležité i z hlediska bezpečnosti.
 • Rozvíjet smysl pro povinnost – zadávat dítěti jednoduché úkoly – mít o něco starost.
 • Rozvíjet ústní vyjadřování – rozšiřovat slovní zásobu – hodně si s dítětem povídat, nechat ho vyprávět ( pohádku, co zažilo během dne, co vidí na obrázku apod. )
 • Základní znalosti – jméno a příjmení, adresa, narozeniny, příbuzenské vztahy – rodiče, sourozenci, prarodiče, dny v týdnu, pojmy – dnes, včera, zítra, roční období, orientace – nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, znát barvy.
 • Rozvíjet schopnost zapamatovat si – trénovat paměť – básničky, říkadla, písničky.
 • Počítání do 5 – nejlépe kostka z Člověče nezlob se – umět určit počet předmětů do 5.
 • Znát základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.
 • Dovednosti – vymalovávání omalovánek, vystřihování, překládání papíru na polovinu, správné držení tužky – palec a ukazováček proti sobě – jako když tvoříme špetku ( např. soli ), prostředníček je pod tužkou – podepírá ji. Na procvičování je dobré navlékání korálků, práce se stavebnicemi apod.

Výrobky k zápisu pro předškoláky připravil kolektiv učitelek, vychovatelek a děti z 1. stupně.

V případě příznivé epidemické situace bude v červnu pro budoucí prvňáčky připraveno hravé školní odpoledne.

Těšíme se na vás.

Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá, Mgr. Lenka Karlíková