Dny obce Brněnec a Den otevřených dveří v naší škole

V pátek 25. a v sobotu 26. 8. 2023 se uskutečnily tradiční Dny obce Brněnec s velmi nabitým a zajímavým programem. Obecní slavnosti se konaly u příležitosti 85. výročí osvobození Brněnce Československou armádou od německých ordnerů. Současně si vesnice připomněla 700 let od první písemné zmínky o Moravské Chrastové a 510 let o Chrastové Lhotě. Dále jsme slavili 30 let od založení firmy SILK & PROGRESS, spol. s r.o. a 170 let výroby hedvábí v obci.                                                                                   

Jedno z kulatých výročí, které rozhodně stojí za zmínku, se týká i naší základní školy. Oslavili jsme 150 let od zahájení vyučování v obci – 13. 9. 1873 byla v Brněnci zřízena škola. Před tímto datem děti z Brněnce navštěvovaly školu v Bělé nad Svitavou.

Hlavní část oslav se konala v sobotu. Naši žáci i zaměstnanci školy se jich po celý den aktivně účastnili. Prvním bodem oslav byla velmi realistická ukázka verbování německých ordnerů u kapličky v Moravské Chrastové. Následoval pietní akt u pomníku padlých v Moravské Chrastové a historická ukázka bojů mezi příslušníky československé armády, četnictvem a německými ordnery u Lidového domu. Lítý boj zastavil na hodinu provoz na hlavním silničním tahu ze Svitav na Brno.

Bez jediného výstřelu muselo Československo na konci září 1938 postoupit třetinu svého území Německu. Pro některé Němce z vnitrozemí to však bylo málo. Jejich cílem bylo kromě politického vlivu, získat i důležité podniky a co nejvíce narušit fungování již tak okleštěné republiky. Příkladem byla Moravská Chrastová, kde převážnou část obyvatel tvořili Češi a sídlila zde také významná Löw-Beerova textilní továrna. V noci na 31. října 1938 se na pět stovek zfanatizovaných příslušníků sudetoněmeckého Freikorpsu rozhodlo obec zabrat  a hranici posunout. To si však nenechali líbit českoslovenští vojáci 13. pěšího pluku pod velením plukovníka Karla Čejky, kteří nakonec ordnery z obce vyhnali. Nikdo tehdy neočekával, že se příslušníkům Freikorpsu někdo postaví. Nebyl to však boj bez obětí.  V předvečer války v bojích o Moravskou Chrastovou padli čtyři českoslovenští vojáci (Antonín Černý, Tomáš Morávek, Bedřich Stuchlík a Alois Žatka). Jejich památku dodnes uprostřed obce připomíná pomník.

Moravská Chrastová dlouho součástí československé republiky nezůstala. V listopadu 1938 po intervenci K. H. Franka byla zařazena do tzv. šestého a sedmého pásma záboru a připadla Německu.

Sobotní inscenaci bojové akce před Lidovým domem, za ohlušující střelby kulometů, komentoval pan Bedřich Škraňka. Ukázku bojů vedl Jaromír Kubinger, předseda Klubu policejní historie Brno. Na ukázce se podílelo přibližně třicet účinkujících.

Bojové ukázky se zúčastnila i vnučka plukovníka Karla Čejky se svými vnuky. Plukovník Čejka dal rozkaz neoprávněně zabranou Moravskou Chrastovou osvobodit a po válce byl povýšen na brigádního generála. Letos jej zástupci obce Brněnec spolu s Českou legionářskou obcí v Šumperku navrhli prezidentovi republiky na státní vyznamenání.

Po historické ukázce bojů, mohli lidé navštívit řadu významných budov v obci. My jsme se přesunuli do budovy základní školy, kde probíhal tradiční Den otevřených dveří. Hosté mohli nahlédnout do vyzdobených tříd, prohlédnout si připravené sešity, projekty a práce žáků, v nové tělocvičně jim žáci předvedli ukázky míčových her i sestav s akrobatickými prvky.

V interaktivní i v jazykové učebně si mohli návštěvníci kromě shlédnutí videa s úspěchy školy prohlédnout vystavené výtisky novin s jazykovými úspěchy školy ve školním roce 2022/2023 včetně nástěnky, která byla cizojazyčným akcím a úspěchům věnovaná. Se zájmem sledovali i video připomínající slavnostní předávání cen ve WocaBee šampionátu, které se konalo 8. prosince 2022. Připomínkou obrovského úspěchu jsou i nástěnné obrazy ze zmiňovaného dne.      

“Otevřené dveře“ byly i v kanceláři naší paní ředitelky, Mgr. Lenky Kašparové, která hosty s úsměvem na rtech srdečně vítala.                                                                         

Ve všech třídách hosté mohli ochutnat čerstvě upečené, voňavé koláčky, které připravily kuchařky naší školní jídelny.

Obě budovy školy navštívili obyvatelé obce i širokého okolí, současní i minulí žáci, kteří s pověstnou slzou v oku nostalgicky zavzpomínali na svá školní léta a rozpovídali se o různých školních historkách.

Na chodbách lidé obdivovali vystavené obrázky dětí, prohlíželi si školní kroniku, četli      si články o akcích naší školy na rozmístěných paravanech a úspěch mělo i schodiště nově vyzdobené barevnými samolepkami s anglickými nepravidelnými slovesy. Pro žáky to bude jedno z překvapení, které na ně v novém školním roce čeká. V prostorách před tělocvičnou   si hosté mohli připomenout její budování na obrazech mapujících průběh výstavby i ze slavnostního otevření.

Ke vzácným hostům, kteří školu navštívili patří pan Karel Krušina, jenž vystupoval na besedě vztahující se k událostem roku 1938 konané v Lidovém domě. Paní ředitelka jej provedla po škole a poté pana Krušinu pozvala na posezení v ředitelně. Pan Krušina zde velice autenticky vyprávěl pohnuté příběhy ze svého dětství a mládí. Dozvěděli jsme se i zajímavé informace o rodině Löw Beer, u které jeho maminka pracovala. Pan Krušina zavzpomínal i na svá školní léta, přinesl svoje vysvědčení a zavzpomínal na tehdejší pedagogický sbor. Ředitelem jeho školy byl pan učitel Ledvinka, který zároveň vyučoval chemii, k dalším vyučujícím patřila paní učitelka Fráňová, Zárubová, pan učitel Peterka, Kobylka a pan profesor Loula. Současní žáci by si měli vyslechnout slova pana Krušiny o tom, jak krásnou školu máme a že si ji mají vážit, protože to zdaleka není samozřejmostí.

Dalším bodem programu byl slavnostní průvod místních spolků a organizací do areálu „Pod komínem“. Čelní místo v průvodu zaujímal dechový orchestr ZUŠ Letovice, který k pochodu hrál svižné melodie. Průvodu se účastnili Skauti, žáci a pedagogové Základní školy Brněnec, sportovní oddíl Sportík, Divadelní soubor Eduarda Vojana a zástupci HZS Brněnec. Každá skupina měla svoje vlastní trička s logem a specifickou barvou.

Posledním bodem slavnostního dne byly oslavy v areálu „Pod komínem“ se spoustou atrakcí pro děti i pro dospělé.

Velice děkujeme obci Brněnec za přípravu bohatého a vydařeného programu, kterého jsme se mohli zúčastnit. Je nesmírně důležité znát historii své obce, stále si ji připomínat, a především se z ní poučit. Neméně důležité je uctívat památku mladých hrdinů, kteří neváhali položit život za záchranu obce.

Ing. Ivana Seidlová