Informace dle pokynů MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 29. 4. 2021 je umožněn návrat žáků i 2. stupně k prezenční výuce. Ta bude zajištěna v období od 03. 05. 2021 následujícím způsobem. K žákům 1. stupně, kteří se od 12.4.2021 vzdělávají rotačním způsobem (prezenční výuka/distanční výuka) se od 3.5.2021 připojí ve stejném režimu i třídy 2. stupně.

Výuka bude probíhat dle tohoto rozpisu:

 

Způsob výuky

Sudé týdny
od 3.5.2021
(17.5., 31.5., …)
Liché týdny
od 10.5.2021
(24.5., 7.6., …)
Prezenční výuka (třída) 1, 4, 6, 8 2, 3, 5, 7, 9
Distanční výuka (třída) 2, 3, 5, 7, 9 1, 4, 6, 8

Během provozu školy platí dodržování přísných hygienických opatření:

  • Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd provést u žáků testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Žáci stupně budou testováni 2x týdně (pondělí, čtvrtek), žáci 1. stupně budou testováni 1x týdně (pondělí).
  • Testování se netýká žáků, kteří splňují jednu z níže uvedených podmínek:
    • Žák/žákyně prodělal/la laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
    • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů
    • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
  • Prezenční výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu (třídní maily, web školy)

Každý žák je povinen si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem FFP2.

Pokud se u žáka již večer nebo ráno před odchodem do školy projeví příznaky – zvýšená teplota, suchý kašel, rýma, bolest krku – zůstává v domácí péči.

Školní jídelna – obědy

Všichni žáci 7. a 9. ročníku, kteří chodili na obědy, jsou i nadále přihlášeni a budou se stravovat ve školní jídelně.

Žáci, kteří mají distanční výuku (8. a 6. ročník) si mohou odebrat oběd za dotovanou (sníženou) cenu u výdejního okénka do jídlonosiče jako doposud.

Pokud chce žák oběd přihlásit/odhlásit, kontaktuje vedoucí školní jídelny telefonicky na čísle 461 523 134 nebo mailem jidelna@zsbrnenec.cz