Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 15. dubna 2021 proběhl v budově základní školy v Brněnci zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí, za přísných hygienických podmínek.

Vzdělání je důležitým předpokladem spokojenosti v životě, proto by rodiče měli mít potřebné informace o tom, na co se zaměřit, čemu se věnovat, aby byl přechod z předškoláčka na připraveného školáka snadnější.

Doporučené znalosti a dovednosti před vstupem do 1. třídy:

  • Sebeobsluha – samostatnost při oblékání a obouvání, znalost základních zásad hygieny, umět si srovnat věci a udržovat pořádek.
  • Zásady slušného chování – umět požádat, poděkovat, pozdravit.
  • Umět poslechnout napoprvé – je to důležité i z hlediska bezpečnosti.
  • Rozvíjet smysl pro povinnost – zadávat dítěti jednoduché úkoly – mít o něco starost.
  • Rozvíjet ústní vyjadřování – rozšiřovat slovní zásobu – hodně si s dítětem povídat, nechat ho vyprávět ( pohádku, co zažilo během dne, co vidí na obrázku apod. )
  • Základní znalosti – jméno a příjmení, adresa, narozeniny, příbuzenské vztahy – rodiče, sourozenci, prarodiče, dny v týdnu, pojmy – dnes, včera, zítra, roční období, orientace – nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, znát barvy.
  • Rozvíjet schopnost zapamatovat si – trénovat paměť – básničky, říkadla, písničky.
  • Počítání do 5 – nejlépe kostka z Člověče nezlob se – umět určit počet předmětů do 5.
  • Znát základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.
  • Dovednosti – vymalovávání omalovánek, vystřihování, překládání papíru na polovinu, správné držení tužky – palec a ukazováček proti sobě – jako když tvoříme špetku ( např. soli ), prostředníček je pod tužkou – podepírá ji. Na procvičování je dobré navlékání korálků, práce se stavebnicemi apod.

Výrobky k zápisu pro předškoláky připravil kolektiv učitelek, vychovatelek a děti z 1. stupně.

V případě příznivé epidemické situace bude v červnu pro budoucí prvňáčky připraveno hravé školní odpoledne.

Těšíme se na vás.

Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá, Mgr. Lenka Karlíková