ŠPP

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

  1. Výběr školy: Je třeba dobře zvážit, jaký obor vybrat (učební x maturitní, zaměření – technické, humanitní). Je dobré, zjistit, jakou formou probíhá přijímací řízení a jaké předměty budou muset studenti absolvovat (vybrat školu podle „oblíbenosti“ předmětů a schopnosti zvládnout učivo), vybrané školy navštívit – dny otevřených dveří.
  2. Podání přihlášek: na školy, kde je požadována talentová zkouška musí být podány do 30. listopadu 2018 (talentová zkouška proběhne začátkem ledna), na ostatní střední školy a učiliště do března 2019 (bylo by ale vhodné, aby byly doručeny dříve).
  3. Vyplnění přihlášky: Uchazeč použije k přihlášení 2 formuláře přihlášky (oba se vyplňují naprosto shodně). Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí (nebo 2 obory na téže škole). Na obou přihláškách musí být pořadí škol stejné, protože na první škole bude konat PZ 12. 4. 2019 a na druhé škole 15. 4. 2019. (Letos tedy absolvuje uchazeč jednotnou PZ dvakrát, pokud se hlásí na 2 maturitní obory). Do přihlášky uchazeč uvede název, adresu školy a kód a název oboru vzdělání. V lednu žáci vyplní v Čsp přihlášku cvičně, doma s rodiči potom vyplní přihlášky „naostro“ (tiskopisy dostanou ve škole).  Během února vyplněné přihlášky škola potvrdí a dopíše známky za 8. a 9. ročník. Přihlášky na SŠ odesílají doporučeně rodiče (tak, aby nejpozději 1. března už byly doručeny na SŠ). Přihlášky lze doručit na SŠ i osobně. Ve 2. kole lze podat libovolný počet přihlášek, ale výběr míst na školách je již omezen.
  4. V letošním roce se bude konat jednotná přijímací zkouška z ČJ a M pro obory vzdělání s maturitní zkouškou. Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky určené ředitelem konkrétní střední školy. Informace o podmínkách PZ jsou průběžně doplňovány a aktualizovány na Školském portálu Pardubického kraje na http://www.klickevzdelani.cz/ManagementškolŘeditelna/PřijímacířízenínaSŠ.aspx,  dále na www.cermat.cz.
  5. Střední škola pozve k vykonání zkoušky v řádném termínu (12. 4. a 15. 4. 2019). (Náhradní termín je v květnu – např. pro nemocné). Pro další kola vypisují školy termíny různě. Žáci si budou moci vyzkoušet na některých SŠ přijímací zkoušky nanečisto (ve druhé polovině ledna).
  6. Specifikace PZ: V testech budou zastoupeny uzavřené i otevřené úlohy (u těch bude požadován a hodnocen i postup), také úlohy z konstrukční geometrie. Povolené pomůcky – modrá nebo černá propiska, rýsovací potřeby. Není povoleno – tabulky, kalkulačka. Za chybné odpovědi se neodčítají body. Na test z ČJ je časová dotace 60 min a z M 70 min a max počet bodů je 50 z každého testu. Testování proběhne metodou tužka – papír. Cermat dodá výsledky středním školám nejpozději do 28. 4. 2019. Hned potom ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů. Do hodnocení uchazečů se započítává: výsledky z 8. a 9. roč., další kritéria určená ředitelem SŠ, výsledky testů z ČJ a M (ty se budou na celkovém hodnocení podílet minimálně 60%). Podmínka pro přijetí: součet bodů z obou testů min 35 bodů (gymnázia) a min 20 bodů (ostatní obory) ze 100 možných. Pokud bude uchazeč konat jednotnou PZ dvakrát, počítat se bude vždy lepší výsledek z M a lepší výsledek z ČJ.
  7. Rodičům doporučujeme sledovat webové stránky příslušné SŠ. Po 31. 1. 2019 musí být informace na stránkách SŠ kompletní a už se nebudou měnit. Rodiče mohou využít informací z internetových stránek Pardubického kraje – www.pardubickykraj.cz – Úvodní strana – Krajský úřad – Informace z odborů – Odbor školství, kultury a tělovýchovy – Aktuální informace. Dále pak atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz
  8. Po vykonání přijímací zkoušky v prvním kole rozhodne ředitel střední školy do 2 dnů o přijetí nebo nepřijetí žáka na danou školu (většinou informace budou na webových stránkách uveřejněny i dříve).

Nepřijatým je odesláno rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí se neodesílá, oznamuje se pouze zveřejněním seznamu. Dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku (10 pracovních dnů). Zápisové lístky rodiče obdrží v lednu 2019 od vých. poradce.

Pokud žák dostane vyrozumění, že nebyl na SŠ přijat je vhodné nejpozději do 3 dnů poslat odvolání proti nepřijetí adresované řediteli SŠ. Vzor tohoto odvolání najdete na webových stránkách naší školy.

Ke stažení dokumety k přijímacímu řízení:

Dne 1.9.2016 zahájilo na ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová svoji činnost Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby zabezpečuje výchovný poradce, metodik prevence a pedagog pro I. stupeň. Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště na ZŠ Brněnec bude poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní cíle činnosti ŠPP: Cílem práce tohoto pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: a) zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům b) zlepšení sociálního klimatu školy c) práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní     činnosti d) vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti e) zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami f) řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence g) posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování h) posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky i) poskytování základních služeb kariérového poradenství j) prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Organizace ŠPP:

Vedoucí ŠPP:
Mgr. Šárka Dirrová
výchovná poradkyně,
sarkadirrova@seznam.cz, tel. 606 669 599

Členové ŠPP:
Ing. Andrea Dvořáková
 
školní metodik prevence,
andrea.l@centrum.cz, tel. 736 253 732

Mgr. Ludmila Dobešová
pedagog pro I. stupeň,
lidus.ka@seznam.cz, tel. 737 373 927