Škola hrou

Městská knihovna Svitavy

Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Kde končí svět

Tuto formu literární a výtvarné soutěže vyhlašuje vždy ve dvouletých cyklech Národní knihovna ve spolupráci se Svazem knihovníků. Letos byla zaměřena k výročí Jana Amose Komenského.

 Výtvarná část bývá ukončena krajskými koly, v literární je nejvyšším možným oceněním titul Rytíře krásného slova udělovaným za každý kraj v Praze.

Omezení, která zasáhla na jaře knihovny a školy, zastavila organizaci soutěže na místních úrovních a posunula celkové ukončení soutěže na příští rok.

Literární části soutěže se zúčastnila pouze ZŠ Radiměř. 

Ve výtvarné části byla účast mnohem vyšší. Obrázky na téma Škola hrou obdržela knihovna od ZŠ v Radiměři, Brněnci a Svitavské školy TGM. Zde bylo rozhodování velmi těžké. Zvláštní ocenění obdržela také Sofie Langerová, žákyně 3. třídy ZŠ Brněnec.

Městská knihovna Svitavy děkuje všem zúčastněným dětem a pokud budete mít čas, můžete si obrázky dětí přijít prohlédnout. Jsou umístěné na dvou panelech vedle vstupu do knihovny.

Blahopřejeme!

Mgr. Drahomíra Blažková

Soutěž Dávají za nás ruku do ohně

Hasičský záchranný sbor České republiky, a tedy i Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje letos slaví 20. výročí svého působení v novém krajském uspořádání. Začátkem roku, přesněji 11. února 2020, jsme vyhlásili soutěž na téma: „Co byste popřáli hasičům do dalších let?“

Vyzývali jsme malé i velké příznivce a obdivovatelé hasičů. A opravdu vše bylo na vaší fantazii. Posílat jste mohli textová přání, obrázky, zvukové záznamy i videa.

12. ročník projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ vyhlasílo MV – generální ředitelství HZS ČR a HZS Pardubického kraje. Soutěž je pod záštitou generálního ředitele HZS ČR. Uzávěrka krajského kola byla 15. května 2020. Je pravda, že koronavirová epidemie trochu zbrzdila zasílání příspěvku a k nám tolik přání nepřišlo. Je to škoda!

Přesto se sešla odborná porota a máme pro vás výsledek. Vítězové měli být pozváni k převzetí ceny na Den otevřených dveří stanice Pardubice, a to 23. května 2020. Jenže situace, která zasáhla nás všechny, tomu nedovolila, a neuskutečnil se ani den otevřených dveří. Ceny jsme tedy většinou zaslali poštou.

První místo vyhrály v kategorii I. stupeň ZŠ – děti ze Základní školy Brněnec – kolektiv 3. třídy.

A my výhercům tleskáme – jmenovitě Dominiku Pandulovi, Petře Bártové, Aničce Opršalové, Radce Blaškové, Karolíně Pelíškové a Sofii Langerové. Děti nám zaslaly nádherné leporelo i s krátkou básničkou.

Všem výhercům gratulujeme a hlásíme, že nejlepší výtvory postupují do celostátního kola soutěže. My se těšíme opět na další ročník soutěže – Dávají za nás ruku do ohně.

Bc. Vendula Horáková

Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

  • 9.ročník od 11.5. 2020
  • 1. stupeň od 25.5. 2020
  • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Výuka na dálku, 1. třída, 15.6.2020

Mgr. Lenka Karlíková

– poslední zadané učivo
– vypracuj do 25. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – opakování a procvičování čtení slov složitější stavby
                      – čtení delších textů
                      – zvyšování plynulosti čtení
                     – prvky výrazného čtení
                      – str. 100, 101, 102, 103, 104
                      – každý den přečti jednu stranu
                      – v posledním týdnu šk. roku si vybírej texty ke čtení dle vlastní volby
                      – učivo probráno, již pouze procvičuj

PS K SLABIKÁŘI – str. 63, seznámení s posledními písmeny Q, W, X
                                – předchozí chybějící strany nevyplňuj
                                – str. 64, křížovka pouze pro zájemce
                               – přinést do školy k odevzdání

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 22, 23, 24, 25, 26, 27
                     – psaní slov s ď, ť, ň, slova s dě, tě, ně, slova s di, dy, ti, ty, ni, ny
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát
                     – písanku si ponecháš a o prázdninách můžeš doplňovat chybějící strany, pokud budeš chtít

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 21, 22, 23, 24, 25
                               – ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY V OBORU ČÍSEL DO 20   
                               – GEOMETRIE – narýsuj podle pravítka čtverce, obdélníky, trojúhelníky 
                               – vyplněné přineseš ke kontrole dne 25. 6.

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 64
         – můžeš si ponechat doma na prázdniny k procvičování

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA

 téma  – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – Ája jde do divadla
                                                                     – Ája mezi kamarády
            – str. 64, 65
            – přinést 25.6. do školy

Pokud máte sběr bylin, pomerančové kůry, zvážené a podepsané doručte do školy do 18. 6. 2020.

Dne 25. 6. 2020 (čtvrtek) v 7.30 – 8.00 hod. nebo 11. 30 – 12. 30 hod. proběhne předání vysvědčení žákům, kteří se vzdělávají na dálku.

 Přinést:
– igelitovou tašku na výkresy
– ŽK, podepsaná od rodičů na poslední straně
– učebnici MATEMATIKY 4/A
– pracovní učebnici PRVOUKY
– PS K SLABIKÁŘI

Odnést:
– kufřík, přezůvky, výkresy

29. 6. a 30. 6. 2020 bude ředitelské volno.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Výuka na dálku, 3. třída, 15.6.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Čj – Věta jednoduchá a souvětí. Stavba věty jednoduché. Základní skladební dvojice. Souvětí.

Čj – učebnice, žluté rámečky 106, 107, 108, 109, 110
Čj – pracovní sešit, dokončení

M – učebnice
137/1, 2, 5
138/8
139/13
140/19
Počítej na folii, správnost výsledků si ověř výpočtem na kalkulačce.

142 – kružnice, opakování
149 – konstrukce trojúhelníku
150, 151, 152, 153 – písemné násobení jednociferným činitelem
155 – tělesa

M – pracovní sešit, dokončení
Počítáme zpaměti – procvičování, dokončení

Prv – pracovní sešit 70, 72

Pokud máte sběr bylin, pomerančové kůry, zvážené a podepsané doručte do školy do 18. 6. 2020.

www.hzspa.cz Známe výsledky soutěže Dávají za nás ruku do ohně – Blahopřejeme!

24. 6. 2020 ( středa ) 7.00 – 7.30 nebo 11.00 – 12.00

– igelitovou tašku na výkresy

– odevzdat  učebnice – Čj, M, Prv, Čítanku, Aj – vygumovat, slepit, zapsat stav na konci roku,  ŽK + podpis rodičů
– odnést kufřík, přezůvky, výkresy
– předání vysvědčení

29. 6. a 30. 6. 2020 ředitelské volno

Rodičům děkuji za spolupráci.

Výuka na dálku, 2. třída, 15.6.2020

Naďa Rybová

Milé děti, posílám vám poslední úkoly.

ČJ – PS velký – dokončit po str. 45
         PS malý – str. 36, cv. 1a,b
                            str. 37, cv. 2a,b

PÍSANKA – dokončit

M – PS str. 8 – VÍC NEDĚLAT!
       PZ str. 9, 10 – VÍC NEDĚLAT!

Prv – PS str. 70

DALŠÍ INFORMACE:

Pokud máte pomerančovou kůru a byliny, doručte zvážené a podepsané do školy do 18.6.2020.

25.6. od 7.00 – 7.30 nebo od 12.00 – 13.00 hodin (čtvrtek)

                                      1. předání vysvědčení
                                      2. přinést igelitovou tašku na výkresy
                                      3. odevzdat – ŽK s podpisem rodičů

                                                          – podepsané a slepené učebnice (čítanka, ČJ)
                                                             – dokončené PS (ČJ, Prv)

                             – M – PS 7 a PZ 3 – nechat obalené na příští školní rok
                                         – ČJ – PS malý – nechat také obalený do 3. třídy

Výuka na dálku, 4. třída, 15.6.2020

Matematika, Mgr. Lenka Kašparová

Opakování 2. díl, strana 58, cvičení 1, 3, 5, 7

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Kontrola výsledků z minulého týdne, prac. sešit str. 37, cv.5:     
Sue has got….     My da has got….                                                                               I have got…        We have got….                                                                                    We have got…    Mum has got….                                                                                  These kids have got..  I have got…                                                                              The kid has got…   The boys have got…

Napište si do slovníčku nová slovíčka z lekce 18. Výslovnost:  address ( edres), house (haus), street (strít), post code (poust koud) phone number (foun nambr), live (lif), wash (voš), toilet (tojlit), put on (puton), photo (foutou), where (vér)

Tvoření otázky pomocí do.    Where do you live?  Kde bydlíš?

Do je po tázacím zájmenu where.  Pokud není v otázce tázací zájmeno, do je hned na začátku otázky.

Přečtěte si několikrát nahlas a přeložte cvičení v učebnici na str. 38.

Doplň cvičení v pracovním sešitě na str 38.

Vyzkoušej si libovolné video ještě na tomto odkaze: www.jazyky-online.info   angličtina pro děti

Výuka na dálku, 1. třída, 8.6.2020

ČESKÝ JAZYK

SLABIKÁŘ  – slabiky
                      – str. 95, 96, 97, 98, 99

PÍSANKA 4 – pokračuj s procvičováním psaní,  str. 17, 18, 19, 20, 21
                      – procvičuj opis slov, přepis slov a vět, diktát

MATEMATIKA

UČEBNICE 4/A – str. 16, 17, 18, 19, 20
                               – ODČÍTÁNÍ S PŘECHODEM DESÍTKY V OBORU ČÍSEL DO 20    

PZ1  – procvičování  učiva  – sčítání a odčítání s přechodem desítky
         – vypočítej sloupeček č. 63

PROCVIČOVACÍ SEŠIT Z MATEMATIKY- 3. DÍL – používej k procvičování učiva dle potřeby

PRVOUKA
 téma  – ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI – MÍSTO, KDE ŽIJEME
                                                                     – NA VÝLETĚ
            – str. 62, 63

Výuka na dálku, 3. třída, 8.6.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Tvarosloví, slovesa – osoba, číslo, čas, infinitiv, zvratná slovesa, časování sloves

Čj – učebnice, žluté rámečky 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

Čj – pracovní sešit 29, 30, 31, 32, 33

Písanka 30, 31, 32

Čítanka – 167 – 176

M – násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, procvičování, rozklady čísel
M – učebnice
130 / 1, 2, 5
131 / 9
132 / 15, 18, 19
133 / 1, 2, 4
134 / 8, 9, 10, 14
Počítej na folii, správnost výsledků si ověř výpočtem na kalkulačce.
Počítáme zpaměti 17, 18
Sebehodnocení, zkontroluj si výsledky na straně 28, 29, za správně vypočítaný sloupeček si nakresli smajlíka.

M – pracovní sešit 31, 32

Prv – učebnice 72 – 81
Prv – pracovní sešit 65 – 67

Pondělí – 7, 30 hodin,  možnost přinést sešity ke kontrole do školy.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Zapište si slovíčka z učebnice na str. 37, výslovnost:  opposite (oposit, o neznělé), castle (kásl), haunted (hón), corner (kónr), room (rům), lovely (lavli), scared (skéd, e hluboké, neznělé), between (bitvín)

Vyzkoušej si hru ve cv. 5. Ukazuj na místnosti na obrázku ve cv.2 a ptej se: Where am I? Kde jsem?

Odpovídej: I am in the kitchen. V odpovědi měň místnosti.

Přečti si několikrát nahlas článek ve cv. 7 a přelož.

Vyplň pracovní sešit na str. 37.

 https://www.jazyky-online.info/anglictina/       
Na tomto odkaze si poslechni pohádku  The Little Red  Hen – Červená slepička

hledej: Angličtina pro děti – I´m Reading – Folk Tales

Neznámá slovíčka: lift – zvednout, share – podíl, help – pomoc, said – řekla, make – vyrobit, found – najít, myself – sama, tried – zkusila, asked – zeptala se, went – přišla, smell – čichat, eat – jíst, will – budoucí čas

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Good morning children 🙂 ,

učebnice
– do slovníčku si přepište slovíčka z růžového rámečku na str. 50 a 51, nahrávku s výslovností najdete v příloze

– str. 50, cvičení 1 – nahlas si přečtěte a určujte, o kterém obrázku právě čtete – čísla obrázků napište do školního sešitu
– str. 51, cvičení 2 – přečtěte si povídání o domácích zvířátkách

pracovní sešit, str. 51:
– cvičení 5 – podle tabulky doplňuj do vět na prázdná místa chybějící údaje v následujícím pořadí:

  1) barva zvířátka

  2) co dané zvířátko umí

  3) co má zvířátko rádo

např: The mouse is grey. It can run. It likes cheese. (Ta myš je šedá. Umí běhat. Má ráda sýr.)
 – cvičení 6 – z tučného rámečku vyber správné výrazy
 – cvičení 7 – napiš, co umíš ty

Pravidelně si procvičujte i dřívější slovíčka! Byla by velká škoda, kdyby se vám vykouřila z hlavy!

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Have a nice day!

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Výuka na dálku, 2. třída, 8.6.2020

Naďa Rybová

ČJ – malý PS – str. 31, cv. a, b, c
         velký PS – str. 31, 32, 33, 34, 35
         uč. str. 97, cv. 4, 5 ústně

PÍSANKA – str. 34, 35

M – PS str. 6, 7
       nakopírovaný PL č. 4, přední strana a sl. 17, 18, 57, 58

Prv – PS str. 69

Zdravím vás, děti. Posílám více učiva z ČJ, protože tam toho máme víc. Naopak v M spěchat nemusíme, raději si hodně opakujte násobilku, protože číslem 5 skončíme a pokračovat budete až ve 3. třídě. Záměrně jsem přeskočila str. 5 (kdyby vás to zmátlo).

Mějte se moc hezky, pozdravují vás ostatní děti z vaší třídy.